020 – 6140305      Contact  

   

Beleid en reglementen

Beleidsregels

Leerlingenstatuut CLA 22-23 v2.0
Rapporten
Toetsen

PTO Mavo/Havo leerjaar 1 2023 – 2024

PTO Mavo/Havo leerjaar 2 2023 -2024

PTO Havo/Vwo leerjaar 1 2023 – 2024

PTO Havo/Vwo leerjaar 2 2023 – 2024

PTO Havo/Vwo leerjaar 3 2023 – 2024

Toelating

Wij plaatsen leerlingen met een basisschooladvies vwo, havo/vwo, havo, vmbo-tl/havo en vmbo-tl. Tevens hebben we een licentie voor lwoo (leerwegondersteuning) voor de mavo.

Lees meer >>

Toelating zij-instromers

Elk jaar melden zich zij-instromers bij onze school, leerlingen die in de tweede of volgende leerjaren geplaatst willen worden. De afdelingsleider houdt samen met de zorgcoördinator en/of de decaan altijd een toelatingsgesprek. Ook laat de afdelingsleider zich informeren door de school van herkomst.

Lees meer >>

Programma van toetsing onderbouw

In alle klassen gebruiken de vakdocenten een programma van toetsing in de onderbouw (PTO voor havo en vwo, PTD voor de mavo) waarin de globale planning van de toetsen van het schooljaar is opgenomen. Daarnaast gebruiken zij studiewijzers waarmee leerlingen hun schoolwerk kunnen plannen en overzien. Met als doel dat leerlingen steeds meer zelfstandig leren werken.

Toetsing en rapportage bovenbouw vwo en havo

De examenklassen krijgen drie papieren rapporten. De andere leerjaren krijgen twee papieren rapporten en twee papieren voortgangsoverzichten. Vóór elk rapport is er een toetsweek. De examenklassen hebben drie toetsweken. De overige klassen hebben twee toetsweken. Ook wordt er een beoordeling gegeven voor inzet.

Toetsing en rapportage mavo

In de eerste twee leerjaren van de mavo werken we met vier periodes en krijgen de leerlingen ook vier rapporten. Aan het einde van de tweede en de vierde periode is er een toetsweek voor deze leerlingen.

In het derde leerjaar van de mavo zijn er vier periodes, vier rapporten en vier toetsweken. In het vierde leerjaar zijn er drie periodes, drie rapporten en drie toetsweken. Daarna is de eindexamenperiode.

 

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting

Vanaf 1 oktober van elk schooljaar krijgen leerlingen in de bovenbouw het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en het Examenreglement. In het PTA staan alle onderdelen van het schoolexamen beschreven, zoals de toetsen, de praktische opdrachten en het profielwerkstuk. Het examenreglement, het PTA en de overgangsnormen staan op de website. Op de algemene ouderavond staan we uitgebreid stil bij het PTA en de examens. We nodigen alle ouders en hun kinderen uit voor deze ouderavond.

Maatregelen bij lesuitval

We doen ons best om lesuitval tot een minimum te beperken. Bij lesuitval in de onderbouw zijn er meestal invallessen. Daarin lezen leerlingen een boek dat ze zelf hebben meegebracht om hun leesvaardigheid en tekstbegrip te verbeteren. Of de les wordt door een andere docent overgenomen.

Tweejarige brugperiode

De school heeft een 2-jarige brugperiode. Zowel in klas 1 als klas 2 werken we met vwo-, havo/vwo- en mavo/ havo-klassen. Aan het einde van de tweede klas stellen we vast of een leerling vanaf klas 3 de opleiding voor vwo, havo of mavo gaat volgen. Er zijn elk jaar leerlingen met een mavo- of havoadvies die we bevorderen naar de havo of het vwo. Leerlingen met vwo-advies kunnen we vanaf klas 1 in een aparte vwo-klas plaatsen.

Wat is het verschil tussen vmbo en mavo?

De term mavo werd vroeger gebruikt voordat de term vmbo-tl werd geïntroduceerd. Mavo staat voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, dit moest leerlingen kans geven op te stromen naar de havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs). Om de mavo beter aan te doen sluiten bij het mbo werd de term vmbo ingevoerd: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.

Het vmbo kent vier niveaus: theoretische leerweg (vmbo-t) vergelijkbaar met de oude mavo, gemengde leerweg (vmbo-gl), kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader) en basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis). Wij hanteren weer de term mavo omdat veel van onze leerlingen door willen naar de havo. Veel andere scholen doen dat eveneens.

Voorbereid op doorstroom naar de havo

Voor de mavo geldt dat in de eerste twee leerjaren iedere leerling de kans krijgt om door te stromen naar de havo. Om de overstap te vereenvoudigen maken we overwegend gebruik van schoolboeken op tl/havoniveau.

In het derde en vierde leerjaar volgen alle leerlingen een programma van zeven examenvakken waarbij in het examenjaar de vakken Nederlands, Engels, kunstvakken 1, maatschappijleer, rekenen en lichamelijke opvoeding verplicht zijn. In leerjaar 3 en 4 doet iedereen vmbo-t (ook als de leerling D&P in het pakket heeft).  

In leerjaar 4 kan een leerling vlak voor of na het examen een vak laten vallen, echter Nederlands, Engels en de twee gekozen profielvakken zijn verplicht. Hij of zij heeft dan nog zes examenvakken in het pakket. Als D&P één daarvan is, krijgt de leerling een diploma vmbo-gl. Bij zes examenvakken zonder D&P krijgt de leerling een diploma vmbo-t. Een zevende vak maakt het de leerling makkelijker om op te stromen naar de havo.