020 – 6140305      Contact  

   

Verzuim

Nooit zomaar wegblijven

De leerplichtwet is er om te benadrukken dat het belangrijk is dat kinderen naar school gaan. Eén van de afspraken in deze wet is dat leerlingen nooit zomaar van school mogen wegblijven. Zonder toestemming wegblijven van school heet ongeoorloofd verzuim. Hieronder verstaan we te laat komen, spijbelen of onder schooltijd met vakantie gaan.

Ieder lesuur registreren we leerlingen die niet of te laat in de les verschijnen als absent. Als ouder of verzorger vindt u op Magister een overzicht van de absenties van uw kind. Absentie leidt tot leerachterstanden. We verwachten daarom van leerlingen die absent zijn geweest, dat ze deze leerachterstanden zo snel mogelijk wegwerken. De mentor geeft daarbij ondersteuning. In het document ‘Sanctiebeleid’ dat u kunt vinden op de website staan de afspraken over aanwezigheid, die zijn vastgelegd tussen de school, leerlingen en de ouders.

Leerplichtambtenaar inlichten

Bij ongeoorloofd verzuim op drie achtereenvolgende lesdagen licht de teamleider de leerplichtambtenaar in. Dit doet de teamleider ook als een leerling in vier lesweken meer dan 16 lessen heeft verzuimd. Daarnaast melden we ongeoorloofde afwezigheid rondom vakanties, regelmatig te laat komen, afwezig zijn zonder bericht en zonder schriftelijke verklaring van de ouders, en spijbelen. Bij een melding van ongeoorloofd schoolverzuim neemt de leerplichtambtenaar contact met de ouders op.

Bij frequentie ziekmeldingen vanwege ziekte (bijvoorbeeld tien dagen binnen drie maanden), nemen we contact op met de schoolarts voor een doorverwijzing.