020 – 6140305      Contact  

   

Jij hebt inspraak

In het begin van het schooljaar kiest elke klas een klassenvertegenwoordiger. Alle klassenvertegenwoordigers samen vormen het leerlingenparlement. Het leerlingenparlement komt regelmatig bijeen om voor leerlingen belangrijke zaken te bespreken. Op de eerste bijeenkomst wordt de leerlingenraad gekozen: deze vijf leerlingen vertegenwoordigen alle leerlingen bij de schoolleiding. De rector spreekt regelmatig met de leerlingenraad.

Klassenvertegenwoordiger (KVT’er)

 • In de eerste vier weken van het schooljaar kiest elke klas (voor de Tweede Fase: elke mentorgroep) onder leiding van hun mentor een klassenvertegenwoordiger en een reserve-KVT’er die hem of haar kan vervangen bij afwezigheid. In de bovenbouw wordt per mentorgroep een KBVT’er en reserve-KVT’er gekozen.
 • De KVT’er is de woordvoerder van de klas. Hij/zij overlegt met docent en/of mentor over allerlei zaken die de klas aangaan en is voor de docent het centrale aanspreekpunt. Een docent kan ervoor kiezen om overleg met een klas met de KVT’er en de reserve-KVT’er te voeren. In gezamenlijk overleg wordt dan een voor de hele klas of mentorgroep bindend besluit genomen.
 • De KVT’er is tevens lid van het leerlingenparlement en als zodanig ook kandidaat voor de leerlingenraad. Bij diens afwezigheid wordt hij/zij vertegenwoordigd door de reserve-KVT’er.
 • De KVT’er is verplicht de drie à vier parlementsbijeenkomsten en de eventuele bijeenkomsten met de afdelingsleiders bij te wonen.

Leerlingenparlement (LP)

 • Het leerlingenparlement bestaat uit de KVT’ers van alle klassen, één per klas.
 • De KVT’ers zijn op de hoogte van de wensen en de grieven van hun klas en van wat er speelt op school. Deze zaken kunnen ter vergadering ter sprake gebracht worden.
 • Een leerling kan maximaal drie aaneengesloten schooljaren lid zijn van het LP.
 • Het LP heeft het recht zelf vergaderingen bijeen te roepen. Tenminste drie (3) KVT’ers of de LLR (zie onder) moet(en) een verzoek voor zo’n (extra) vergadering bij de directie indienen.
 • De reguliere vergaderingen vinden tijdens lestijd plaats, de extra vergaderingen op de vaste vergadermiddag van de school (dinsdagmiddag).
 • Elke KVT’er (en bij diens ziekte of andere afwezigheid die dag de reserve-KVT’er) is verplicht om aanwezig te zijn bij een parlementsvergadering. Van elke parlementsvergadering wordt een presentielijst bijgehouden (door de LLR), die na afloop bij de directie wordt ingeleverd.
 • Op bovenstaand artikel geldt één uitzondering: wie een toets heeft tijdens een parlementsvergadering, moet deze maken tijdens dit uur.
 • Het LP heeft het recht advies te geven aan de directie/schoolleiding over alle algemene leerlingenzaken (de LP spreekt nooit over personen) zoals:
  1. de verzuimaanpak, de sancties, schorsen en verwijderen
  2. bevorderingsnormen en cijfers geven
  3. schoolexamenreglement
  4. vorm van de PTA’s

Leerlingenraad (LLR)

 • De leerlingenraad bestaat uit maximaal zes leerlingen. Leerlingen uit alle jaarlagen kunnen zich kandidaat stellen voor de raad middels een motivatiebrief aan het begin van het jaar gericht aan de zittende LLR. Bij zeven of meer aanmeldingen worden verkiezingen gehouden.
 • De wens is dat iedere jaarlaag is vertegenwoordigd in de leerlingenraad.
 • De LLR kiest uit haar midden een voorzitter.
 • De LLR heeft als taak het onderhouden van contacten met de schoolleiding, het personeel, ouderraad, commissies en leerlingen. De LLR heeft tevens tot taak om allerlei leerlingenactiviteiten te stimuleren en mede te organiseren.
 • De LLR wordt geïnformeerd over:
  1. het jaarprogramma buitenlesactiviteiten en andere leerlingenactiviteiten
  2. langdurige ziekte of afwezigheid van een docent en bij vervanging
  3. de aangenomen of vertrokken docenten en ander personeel
  4. relevante besprekingen in ouderraad en medezeggenschapsraad
 • De LLR wordt bijgestaan door een docent die als coach van de LLR optreedt. Hij/ zij woont de vergaderingen van de leerlingenraad bij en dient hen desgewenst van advies.