020 – 6140305      Contact  

   

Regelingen

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat er iets gebeurt op school waar u een probleem mee hebt. Ouders of leerlingen kunnen dan een klacht indienen. Bijvoorbeeld over onderwijskundige zaken, het pedagogisch klimaat, gedrag van leerkrachten of pesten. Allereerst kan de klacht besproken worden met degene tegen wie de klacht gericht is. Als dit geen positief effect heeft, kan de klacht worden besproken met de schoolleiding (directeur).

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directie op de juiste wijze afgehandeld kunnen worden. Indien dat echter niet mogelijk is, gezien de aard van de klacht of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van de Stichting ZAAM. Een exemplaar van deze klachtenregeling ligt ook er inzage bij de schoolleiding. 

De school is aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs GCBO. Deze klachtencommissie geeft onpartijdig advies. Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie zal het bevoegd gezag haar besluit hierop kenbaar maken.

De vertrouwenspersonen

Voor een klacht tegen ongewenst gedrag kan in eerste instantie contact worden opgenomen met de mentor of de vertrouwensdocent op school.

ZAAM kent ook speciaal opgeleide en gecertificeerde vertrouwenspersonen. Bij ernstige klachten (in het bijzonder seksuele intimidatie, racisme of een andere vorm van discriminatie, agressie of geweld) of als je niet op school met iemand durft te praten, bieden zij een luisterend oor. Leerlingen, ouders en collega’s kunnen zich rechtsreeks tot hen wenden. Zij stellen zich voor op de site van ZAAM.

Wanneer er geen oplossing kan worden bereikt, kan de vertrouwenspersoon begeleiden bij het indienen van een klacht. Meer informatie over de verdere procedure is beschreven in de Klachtenregeling ZAAM.

Commissie van Beroep voor Examens

Wanneer een leerling zich schuldig maakt aan onregelmatigheden ten aanzien van een examenonderdeel (zoals bijvoorbeeld het zonder geldige reden afwezig zijn bij een toets van het schoolexamen), kan de directeur maatregelen treffen. In het Eindexamenbesluit, een wettelijke regeling, staat dat de directeur van de school dan bijvoorbeeld het cijfer 1 kan toekennen, of deelname aan een toets kan ontzeggen.

Wanneer je het niet eens bent met de maatregel die door de directeur is genomen, kun je in de eerste plaats bij de school zelf, bijvoorbeeld bij de examencommissie, bezwaar maken tegen de beslissing. Wanneer de beslissing daarna in stand wordt gehouden door de directeur, kun je ertegen in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor Examens van Stichting ZAAM.

Er gelden de volgende drie strikte regels:

  • Dien het beroep schriftelijk in bij de Commissie van Beroep voor Examens Stichting ZAAM, postbus 12426, 1100 AK Amsterdam. We adviseren je een aangetekende brief te sturen.
  • Beschrijf de redenen van je beroep.
  • Stel het beroep in binnen vijf werkdagen nadat de beslissing aan je bekend is gemaakt.

In de Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen is precies beschreven hoe je beroep kunt instellen en hoe het beroep wordt behandeld door deze commissie. Een exemplaar van de Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen ligt ook ter inzage bij de schoolleiding. 

Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Met uw vragen over onderwijs kunt u bellen met 0800 8051 (gratis).

De Inspectie van het Onderwijs heeft er ook een team van vertrouwensinspecteurs voor klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld. Het telefoonnummer van het meldpunt is 0900 1113 111 (lokaal tarief), bereikbaar op werkdagen 08.00-17.00 uur.