020 – 6140305      Contact  

   

Ontwikkeling

We proberen elke leerling zo goed mogelijk te begeleiden in zijn ontwikkeling. Bij de profielkeuze bijvoorbeeld, een belangrijke keuze in de derde klas. Heeft een leerling extra begeleiding nodig? Dan zorgen we daarvoor.

Contactpersoon voor ouders

Elke klas heeft een mentor: een docent die de leerlingen begeleidt. De mentor let op de studieresultaten, de persoonlijke ontwikkeling en het welzijn van iedere leerling. De mentor ziet zijn mentorklas tijdens de vaklessen en in een mentoruur. Daarin besteedt hij of zij onder andere aandacht aan studievaardigheden en houdt voortgangsgesprekken met leerlingen. Voor ouders/verzorgers is de mentor de eerste contactpersoon. Als zij iets bijzonders over hun kind willen doorgeven of iets willen vragen, dan kunnen zij rechtstreeks of via de administratie contact opnemen met de mentor.

Schooldecaan

De schooldecaan voor het vwo en de havo is mevrouw Waltjé, en voor de mavo is dat mevrouw Vrolijk. Zij begeleiden leerlingen bij het maken van keuzes: de keuze voor mavo, havo of vwo, de profielkeuze voor de bovenbouw en de keuze voor een vervolgopleiding. Leerlingen en ouders kunnen bij onze decanen terecht met vragen over profielen, studierichtingen en vervolgopleidingen.

Zorgcoördinator en zorgmedewerkers

Bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben coördineert de zorgcoördinator, mevrouw Derraze, de maatregelen die nodig zijn. Dit doet zij samen met de ouders/verzorgers, de leerling en zijn /haar mentor en de betrokken teamleider. De zorgcoördinator volgt de voortgang van leerlingen, adviseert over extra zorg en verwijst leerlingen naar beschikbare hulpverleners binnen of buiten school. Ook onderhoudt zij contacten met externe zorgverleners, verwijst leerlingen zo nodig door naar de schoolarts en onderhoudt contact met de leerplichtambtenaar.

De leerlingbegeleider helpt leerlingen met meer specifieke (leer)vragen, faalangsttraining en andere vragen die binnen schooltijd beantwoord worden.

Ook werken we met een trajectklas voor leerlingen die op maat en op afspraak structureel extra ondersteuning behoeven.

Ouder- en kind adviseur

Op alle Amsterdamse scholen werken vaste ouder- en kind adviseurs (OKA), jeugdartsen en jeugdpsychologen vanuit het Ouder- en Kindteam (OKT). Leerlingen en hun ouder(s) kunnen samen of afzonderlijk bij de OKA terecht met kleine en grote vragen of zorgen. Bijvoorbeeld over het omgaan met leeftijdsgenoten, ruzie thuis of het gebruik van drank of drugs. Maar ook voor het vinden van een leuke activiteit na school. Een ouder- en kindadviseur kijkt samen met de leerling en/of ouder(s) wat er nodig is. In de ene situatie is een gesprek voldoende, in de andere is het nodig om samen een plan te maken. De OKA kan de leerling en/of ouder(s) helpen met tips, gesprekken of een training. Als het nodig is, kan zij ook anderen in het gezin ondersteuning bieden. Onze OKA-adviseurs zijn mevrouw Benatmach en de heer Koswal.

Vertrouwenspersoon

Leerlingen kunnen voor vertrouwelijke problemen terecht bij mevrouw Waltjé en de heer Meziyane. Zij bieden als vertrouwenspersoon een luisterend oor en geven advies hoe de leerling zijn/haar probleem kan oplossen. De vertrouwenspersonen gaan uiterst vertrouwelijk om met de informatie die ze te horen krijgen. Ze kunnen leerlingen eventueel doorverwijzen naar een externe vertrouwenspersoon van Stichting ZAAM, naar een hulpinstantie of naar de klachtencommissie.

Pestprotocol en pestcoördinator

Pesten komt helaas op alle scholen voor. Dus ook bij ons. In de mentorlessen en tijdens speciale projecten besteden we aandacht aan hoe we pesten kunnen voorkomen. Om goed te reageren op pestgedrag, gebruikt de school het pestprotocol. Daarin staan de stappen die we nemen als er gepest wordt. Onze leraren letten op of kinderen pesten of gepest worden.

In geval van pesten is de mentor het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen. Ze kunnen ook terecht bij de coördinator of afdelingsleider. Daarnaast heeft de school een pestcoördinator, mevrouw Derraze. Zij is het aanspreekpunt voor ons pestbeleid en bewaakt dit samen met de schoolleiding. Elk jaar evalueren we het pestbeleid en bespreken we dit met de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad van de school.

Lees meer >>

Leerproblemen en dyslexie

Onze remedial teacher is een specialist in leervaardigheden. Zij begeleidt leerlingen bij het verkleinen van leerachterstanden en het zich eigen maken van leervaardigheden. De remedial teacher adviseert de school bij de begeleiding van leerproblemen. Alle leerlingen worden getest op hun taalvaardigheid en mogelijke (aanleg voor) dyslexie.

Faalangst

Faalangst komt soms voor bij leerlingen. Hebben leerlingen hier veel last van en belemmert de faalangst hun schoolprestaties? Dan biedt de school een intensieve training aan, in een kleine groep.

Gerichte begeleiding

Wij verdiepen ons in nieuwe leerlingen. We kijken goed naar de gegevens die de basisschool aanlevert (onder andere Cito-gegevens) en voeren gesprekken met de basisscholen. Daarnaast doen we regelmatig zelf aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van taal en rekenen. Op basis van de uitkomsten van testen, bieden wij leerlingen gerichte begeleiding.

Begeleiding bij profielkeuze

In de tweede klas (mavo) of derde klas (havo en vwo) kiezen leerlingen hun profiel en dus de vakken die ze in de bovenbouw gaan volgen. Deze profielkeuze bepaalt dus welke vakken leerlingen in de bovenbouw van hun opleiding gaan volgen. Ook bepaalt deze keuze welke vervolgopleidingen een leerling na het eindexamen kan doen. De profielkeuze is dus een belangrijke keuze. Wij willen onze leerlingen daar zo goed mogelijk bij begeleiden.

Passend onderwijs

Onze docenten worden getraind in het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Medewerkers die betrokken zijn bij de zorg verlenen ondersteuning. Samen met onze partners bieden we ondersteuning bij leerproblemen, ontwikkelproblemen, werkhoudingsproblemen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en bij fysieke beperking. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stellen we een ontwikkelingsperspectief op met begeleiding tot en met het einde van de schoolperiode, in nauw overleg met de ouders.

Begeleider Passend Onderwijs

De Begeleider Passend Onderwijs is mevrouw Blees. Zij ondersteunt de docenten en de leerlingen op het gebied van gedrag- en leermoeilijkheden en/of -stoornissen. Zij observeert leerlingen in de les en begeleidt ze individueel op dit gebied. Zie ook de route passend onderwijs in beeld.

Zorg Advies Team

De school heeft een Zorg Advies Team (ZAT). Daarin bespreken we eens per zes weken leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Soms is er sprake van complexe problematiek. In het ZAT zit naast de zorgcoördinator, die voorzitter is van het overleg, ook de schoolleider, de jeugdarts, de leerplichtambtenaar, de ouder- en kindadviseur en teamleiders. Doel van het ZAT is te komen tot een passend hulpaanbod voor de leerling, mogelijk door verwijzing naar een externe zorginstelling. Leerlingen worden pas in het ZAT besproken na toestemming van ouders.

Schoolarts en schoolverpleegkundige

Aan de school zijn een schoolverpleegkundige van de GGD verbonden, mevrouw Singh en een schoolarts, mevrouw Akhmouch. Zij houden regelmatig spreekuur op het Comenius. Bij de overgang van de basisschool gaat een overdrachtsdossier van de leerling mee naar onze school. Dit kan aanleiding zijn om een leerling uit te nodigen voor het spreekuur. Ook verzuim kan leiden tot een uitnodiging op het spreekuur. In de tweede en vierde klas vullen alle leerlingen de vragenlijst Jij en gezondheid in. Deze vragenlijst geeft inzicht in de gezondheid en de leefstijl van leerlingen en hoe zij school beleven. Hierbij kan bijvoorbeeld mogelijke faalangst worden gesignaleerd.

Contact opnemen bij vragen

De schoolarts neemt deel aan het zorgoverleg. Daar worden leerlingen besproken die extra zorg of aandacht nodig hebben. Bij het verstrekken van gegevens wordt uiteraard rekening gehouden met de privacy van de leerling en het gezin. Met vragen over de gezondheid of ontwikkeling kunnen ouders of leerlingen ook zelf contact opnemen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Het ondersteuningsplan en het schoolondersteuningsprofiel

In het het Schoolondersteuningsprofiel CLA 2021-2024 leest u ons ondersteuningsaanbod, evenals wat wij wel en niet kunnen bieden in het kader van passend onderwijs.
Ook kunt u ons ondersteuningsaanbod lezen in dit document: 2020-2021 Overzicht van de ondersteuning door het Comenius Lyceum

Protocol medisch handelen

Wij hebben een protocol medisch handelen. Uitgangspunt is dat wij geen medische handelingen verrichten, daar zijn wij immers niet toe opgeleid. Ook heeft de school geen medisch specialisten die dagelijks aanwezig zijn.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

We besteden veel aandacht aan zowel de leer- als de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Wanneer blijkt dat er omstandigheden bestaan die belastend of belemmerend zijn voor die ontwikkeling, zal de leerling in het zorgteam van de school besproken worden. Als er vermoeden is dat die belemmeringen zich in de thuissituatie voordoen, zal de school hierover in gesprek gaan met de ouders/verzorgers om samen een oplossing te vinden. In een aantal gevallen kan sprake zijn van kindermishandeling, huiselijk geweld of verwaarlozing.

Scholen zijn verplicht de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van de Rijksoverheid te hanteren. Deze meldcode werkt vanuit een stappenplan dat wordt gebruikt indien er een vermoeden is van mishandeling, huiselijk geweld of verwaarlozing. Wij hebben een aandachtsfunctionaris die de toepassing van de meldcode implementeert en coördineert. Het volgen van het stappenplan kan leiden tot het organiseren van de juiste hulp en/of tot een melding bij Veilig Thuis, het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Ouders/verzorgers worden altijd geïnformeerd over een dergelijke melding.