020 – 6140305     Personeel      Contact

 

De klassenmentor

Je krijgt aan het begin van het schooljaar een mentor toegewezen. In de onderbouw gebeurt dit in klassenverband. In de bovenbouw worden mentorgroepen samengesteld van circa twintig leerlingen.

De mentor helpt iedere leerling met het verwerven van vaardigheden, zoals bijvoorbeeld plannen. Daarnaast is de mentor het eerste aanspeekpunt voor jou en je ouder(s)/verzorger(s) en verzorgt hij/zij (deels) de communicatie vanuit de jaarlaag/afdeling.

Tutoren

In de brugklas hebben de leerlingen naast een mentor ook 2 tutoren. Dit zijn leerlingen uit de bovenbouw die de brugklasleerlingen op weg helpen en tevens aanspreekpunt zijn.

Onderwijs op maat

Er zijn grote verschillen tussen leerlingen. In ons onderwijs houden we daarrekening mee. Leerlingen die extra uitdaging aan kunnen, dagen we uit met ons econasium en verschillende projecten. In die projecten leren ze vaardigheden die goed van pas komen bij de vervolgstudie op de hogeschool of universiteit.
In de maatwerkuren in de onderbouw, bieden we leerlingen extra uitdaging of extra ondersteuning voor vakken waar ze moeite mee hebben. In huiswerklessen leren de leerlingen in de onderbouw om huiswerk te maken. Op dinsdagmiddag zijn er voor de onderbouwleerlingen maatwerkuren voor onder andere de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. We besteden in de brugklas extra aandacht aan Nederlands en Engels om mogelijke achterstanden bij deze talen weg te werken.

In de examenklassen hebben leerlingen verschillende mogelijkheden om zich goed voor te bereiden op de examens, zoals maatwerkuren en de examentrainingen vóór en tijdens de meivakantie.

Faalangst training

In de tweede klas worden alle leerlingen getest op faalangst. Leerlingen die daar last van hebben, kunnen een intensieve training krijgen in een kleine groep. Deze training is kosteloos. De ouders van de leerlingen krijgen op de algemene ouderavond meer informatie over deze training.

Remedial teacher

Onze remedial teacher is een specialist in leervaardigheden. Zij begeleidtleerlingen bij het verkleinen van leerachterstanden en het zich eigen maken van leervaardigheden. De remedial teacher adviseert de school bij de begeleiding van leerproblemen. Alle leerlingen worden getest op hun taalvaardigheid en mogelijke (aanleg voor) dyslexie.

Zorg op het CLA

Naast de mentor heeft de school nog andere medewerkers die bij de begeleiding van de leerlingen ingeschakeld kunnen worden.

Zorgcoördinator

Bij leerlingen die extra zorg nodig hebben, coördineert de zorgcoördinator de afspraken die nodig zijn om hen te ondersteunen bij het onderwijs. Dit doet hij
of zij samen met ouders, de leerling en zijn mentor. De zorgcoördinator volgt de voortgang van leerlingen op het gebied van extra zorg en verwijst leerlingen
binnen of buiten school naar hulpverleners. Ook onderhoudt hij of zij contacten
met externe zorgverleners, verwijst leerlingen zo nodig door naar de schoolarts
en heeft contact met de leerplichtambtenaar.

Ouder- en kindadviseur

Op alle Amsterdamse scholen werken vaste ouder- en kindadviseurs, jeugdartsen en jeugdpsychologen vanuit het Ouder- en Kindteam (OKT). Mevrouw N. Heupers is het aanspreekpunt op onze school. Zij is bereikbaar via 06-29053972 of n.heupers@oktamsterdam.nl. Leerlingen en hun ouder(s) kunnen samen of afzonderlijk bij haar terecht met kleine en grote vragen of zorgen. Bijvoorbeeld over het omgaan met leeftijdsgenoten, ruzie thuis of het gebruik van drank of drugs. Maar ook voor het vinden van een leuke activiteit na school. Een ouder- en kindadviseur kijkt samen met de leerling en/of ouder(s) wat er nodig is. In de ene situatie is een gesprek voldoende, in de andere is het nodig om samen een plan te maken. Mevrouw Heupers kan de leerling en/of ouder(s) helpen met tips, gesprekken of een training. Als het nodig is, kan zij ook anderen in het gezin ondersteuning bieden.

Passend onderwijs

Onze docenten worden getraind in het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Medewerkers die betrokken zijn bij de zorg, werken aan het bieden van optimale ondersteuning. Samen met onze partners bieden we ondersteuning bij leerproblemen, ontwikkelproblemen, werkhoudingsproblemen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en bij fysieke beperking. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stellen we een ontwikkelingsperspectief op met het perspectief voor de leerling aan het einde van de schoolperiode. De school overlegt hierover met de ouders. De Begeleider Passend Onderwijs ondersteunt dedocenten en de leerlingen op het gebied van gedrag- en leermoeilijkheden en/of -stoornissen. De begeleider observeert leerlingen in de les en begeleidt leerlingen individueel op dit gebied.

Vertrouwenspersoon

Leerlingen kunnen voor vertrouwelijke problemen terecht bij mevrouw Waltjé en meneer Meziyane. Zij bieden als vertrouwenspersoon een luisterend oor en geven advies hoe de leerling zijn probleem kan oplossen. De vertrouwenspersonen gaan vertrouwelijk om met de informatie die ze te horen krijgen. Ze kunnen leerlingen doorverwijzen naar een externe vertrouwenspersoon van Stichting ZAAM, naar een hulpinstantie of naar de klachtencommissie.

Zorg advies team

De school heeft een Zorg Advies Team (ZAT), waarin we eens per zes weken leerlingen bespreken die extra ondersteuning nodig hebben. Soms is er sprake van complexe problematiek. In het ZAT zitten behalve de zorgcoördinator (voorzitter van het overleg) de jeugdarts, de leerplichtambtenaar en afdelingsleiders.

Schoolarts en verpleegkundige

Aan de school zijn een schoolarts en een schoolverpleegkundige van de GGD verbonden. Zij houden regelmatig spreekuur op school. Bij de overgang van de basisschool gaat een overdrachtsdossier van de leerling mee naar onze school. Naar aanleiding van dit dossier krijgen sommige kinderen een uitnodiging voor het spreekuur. Verzuim kan ook een aanleiding zijn voor een uitnodiging op het spreekuur. In de tweede en vierde klas vullen alle leerlingen een vragenlijst over gezondheid in. Die geeft inzicht in de gezondheid en de leefstijl van leerlingen. De ingevulde vragenlijst kan aanleiding zijn om een leerling uit te nodigen voor een gesprek.

De schoolarts neemt deel aan het zorgoverleg van de school. Daar worden leerlingen besproken die extra zorg of aandacht nodig hebben. Bij het verstrekken van gegevens wordt uiteraard rekening gehouden met de privacy van de leerling en het gezin. Met vragen over de gezondheid of ontwikkeling, kunnen ouders of leerlingen ook zelf contact opnemen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige mevrouw N. Ris, 06-21986919 of nris@ggd.nl.

Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB)

K. Waltjé, decaan

Het doel van LOB is om de leerlingen te begeleiden bij het maken van bewuste(re) keuzes. Op onze school houdt dit concreet in dat de leerlingen begeleid worden bij het kiezen van een passend profiel en een juiste vervolgopleiding. Bij deze keuzes is het van belang dat de leerling leert om zijn/haar ervaringen (binnen en buiten de school), interesses en kwaliteiten hierbij te betrekken. Want een leerling die kiest voor de juiste opleiding, legt de basis voor een succesvolle loopbaan.

Op het Comenius Lyceum is één decaan, mevr. K. Waltjé, werkzaam  . Zij begeleidt je samen met de mentoren en docenten bij het maken van passende keuzes op het gebied van profielen en vervolgopleidingen. Verder kan ze je adviseren over oa de verschillen tussen HBO en WO, tegemoetkoming van studiekosten en actualiteiten en veranderingen op het gebied van LOB.

Profielkeuze

Werkwijze Profielkeuze 2017-2018
Leerjaar drie staat in het teken van de voorbereiding op de bovenbouw. De profielkeuze staat hierin centraal. Hoe we dit jaar te werk gaan, wie wat doet, welke criteria worden gehanteerd en wanneer de definitieve keuze gemaakt moet zijn, staat in deze werkwijze beschreven.

WERKWIJZE PROFIELKEUZETRAJECT

– de decaan komt bij de start van QOMPAS in de mentorles om zich voor te stellen en een toelichting te geven.
– gedurende de looptijd van QOMPAS houdt de decaan hierover contact met de mentor.
– de mentor controleert de voortgang bij QOMPAS.
– de decaan is verantwoordelijk voor het profielkeuzeproces. Het zwaartepunt van de begeleidingsgesprekken ligt bij de mentor van de 3de klas, hierbij geeft de decaan ondersteuning aan de mentor.
– de decaan wordt ingeschakeld bij de ‘moeilijke’ gevallen, dan verwijst de mentor de leerling door naar de decaan.
– de decaan is verantwoordelijk voor het opstellen en updaten van het profielkeuzeboekje.
– de decaan organiseert de voorlichtingsavond aan begin van de derde periode in overleg met de schoolleiding.
– de decaan organiseert voorlichtingen die door verschillende beroepsbeoefenaren worden gegeven.
– de decaan zorgt ervoor dat de leerlingen genoeg informatie over de keuzevakken krijgen.
HIER staat de powerpoint die getoond is tijdens de voorlichtingsavond 3e klas

QOMPAS
De mentoren van de 3de klas starten met de uitvoering van QOMPAS vanaf oktober. De decaan komt regelmatig in de mentorles langs om zich op de hoogte te stellen van de voortgang. Indien nodig krijgen leerlingen QOMPAS ook als huiswerk mee. Uiterlijk 30 maart 2018 moet QOMPAS zijn afgerond en moet het profielkeuzedossier worden ingeleverd bij de decaan. Het profielkeuzedossier van de leerling bevat ten minste de volgende zaken: het einddossier van QOMPAS, de Profielwijzer van LC-data, verslagen van de verschillende voorlichtingsbijeenkomsten, het formulier adviezen en voorlopige keuze en het definitieve keuzeformulier.

PROFIELKEUZEPROCES

– de vakdocenten geven een voorlopig advies op het +/- formulier. Dit advies kan mede gebaseerd zijn op de gegevens van de overgang van klas 2 naar 3.
– de mentor, de decaan en de afdelingsleider formuleren het schooladvies.
– de mentor bespreekt dit voorlopig advies met de leerling. Deze 1ste adviesgesprekken worden voorbereid in overleg met de decaan.
– de leerlingen nemen deel aan voorlichtingsbijeenkomsten over beroepen en keuzevakken.
– aan het einde van semester 1 geeft de leerling zijn/haar voorlopige profielkeuze op. Voorafgaand hieraan heeft de mentor een 2e adviesgesprek. De mentor beschikt hierbij over de informatie uit de rapportvergaderingen.
– op de klassenteamvergadering voor rapport 3 wordt de voorlopige keuze besproken.
– in april wordt het definitieve keuzeformulier uitgereikt. De mentor heeft een 3e adviesgesprek en de definitieve keuze wordt ingevuld.
– na de overgangsvergadering is de profielkeuze definitief.

TOELATINGSNORMEN N-PROFIEL

Om in de bovenbouw HAVO en VWO een N-profiel (Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek) te kunnen kiezen, zijn de volgende cijfers op het overgangsrapport van klas 3 naar 4 vereist: Een leerling die kiest voor het profiel N&G heeft op het eindrapport van de 3e klas voor Biologie, Scheikunde en Wiskunde ten minste een 7. Wordt als profielkeuzevak Natuurkunde gekozen? Dan is Wiskunde B verplicht en het eindcijfer op het eindrapport van de 3e klas voor Natuurkunde ten minste een 7. Een leerling die kiest voor het profiel N&T heeft op het eindrapport van de 3e klas voor Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde ten minste een 7. Wordt als keuzevak Biologie gekozen? Dan is het eindcijfer op het eindrapport van de 3e klas voor Biologie ten minste een 7.

Een leerling die aan één van deze voorwaarden niet voldoet, wordt in de overgangsvergadering besproken. Daarbij wordt altijd het advies van de betrokken vakdocent gehoord. De overgangsvergadering neemt vervolgens een beslissing.

KEUZEVAKKEN

Elke leraar die in de derde klas een vak geeft dat in de bovenbouw als keuzevak wordt aangeboden, geeft in zijn/haar derde klas hier voorlichting over. Indien nodig wordt binnen de sectie de inhoud van deze voorlichting besproken (PowerPoint, extra materiaal etc.).
De voorlichting over de keuzevakken informatica en maatschappijwetenschappen, die niet in de onderbouw worden gegeven, wordt tijdens de mentorlessen door de vakdocenten verschaft op verzoek van de decaan.
In de voorlichting aan de leerlingen moet nadrukkelijk worden meegenomen dat het aanbod van keuzevakken per profiel beperkt is en afhankelijk van het aantal deelnemers aan een vak. Bij het aangeven van hun keuzevak moeten de leerlingen een eerste en tweede voorkeur vermelden.

WIJZIGING PROFIELKEUZE OF KEUZEVAK
In het nieuwe schooljaar is verandering in profielkeuze of keuzevak niet mogelijk.

Loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) in de bovenbouw

Hoe meer opleidingsmogelijkheden je onderzoekt, des te beter. In de bovenbouw ontplooit iedere leerling activiteiten in het kader van LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding). Zoals een stage, sollicitatietraining, bezoek aan Hogeschool INHOLLAND, bezoeken van open dagen, deelnemen aan masterclasses en meer. De bevindingen komen terecht in je toekomstdossier.
Contacten met het vervolgonderwijs zorgt voor een goede informatie over vervolgonderwijs. Leerlingen nemen deel aan het aansluitproject van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam.
Bij de decaan kun je terecht als je:
• wilt weten wanneer er open dagen zijn
• je wilt voorbereiden op een toelatingsgesprek voor een opleiding
• een motivatiebrief voor een opleiding wilt laten corrigeren
• met een onafhankelijke persoon wilt praten
Loop even bij de decaan mevr. Waltjé naar binnen of maak een afspraak!

HIER staat de presentatie gehouden in de bovenbouw:

Bovenbouw

Leerlingen krijgen veel informatie middels Qompas – de digitale studiekeuzebegeleidingsmethode – via de decaan, middels websites en via tijdschriften en beroepenkranten die op school worden aangeboden.
Op woensdagmiddag 26 november bezoeken de leerlingen van HAVO 4 en VWO 5 met een NT-profiel of met het profielvak Natuurkunde de Jet-Net Career Day op de campus van de TU Delft te Delft. Dit is een landelijke manifestatie waar zo’n 50 bedrijven vertegenwoordigd zijn ter stimulans voor de keuze van technische- en natuuropleidingen. Meer informatie vindt u op www.regionalecareerday.nl
Maandagavond 17 (NT/NG) en 24 november (CM/EM) vinden de studievoorlichtingsavonden plaats, georganiseerd door decanen en de organisatie 4Strax. Leerlingen hebben keuzes gemaakt welke studievoorlichtingen zij die avond(en) willen volgen. Iedere leerling moet het eigen programma voor die avond(en) zelf uitprinten en meenemen. Dit kan op het eigen account van www.4strax.nl. U bent als ouder van harte uitgenodigd deze avond samen met uw kind te bezoeken. De voorlichtingen vinden plaats bij de Hogeschool van Amsterdam, locatie Fraijlemaborg 133 te Amsterdam.

Ook is het bezoeken van Open Dagen in het voorexamenjaar erg belangrijk. Vaak nemen leerlingen in het eindexamenjaar daar geen tijd voor, omdat het vizier vooral gericht is op het behalen van het diploma. Terwijl je tijdens Open Dagen al een aardig beeld kunt krijgen van de inhoud van een opleiding en de locatie.

Examenleerlingen

Aan het begin van het schooljaar dient het programma Qompas te zijn afgerond. Met behulp van het einddossier, waarin onder andere uitslagen staan van een interessetest en een studiekeuzetest, kan de leerling zich verder oriënteren. Het bezoek aan Open Dagen is zeer aan te raden. Kijk regelmatig op de Open Dagen-kalender van www.qompas.nl! Bv 8-11 HvA, VU, Universiteit van Leiden en Hogeschool Utrecht, 29-11 UvA.
De beste manier om een reëel beeld te krijgen van de inhoud en de gang van zaken bij een studie, is een dag Meelopen of Proefstuderen. Elke Universiteit of Hogeschool biedt deze mogelijkheid op de site aan. Bij Proefstuderen krijgen leerlingen een beter beeld van een studie: ze krijgen een hoor- en werkcollege locatie en worden daarbij begeleid door huidige studenten. Bij Meelopen maak je onder begeleiding van een student een heuse studiedag mee, met bv hoor- en werkcolleges en je kunt heel directe informatie van zo’n student krijgen. Voor een Meeloop- of Proefstudeerdag kun je vrij krijgen op school, mits er op die dag geen belangrijke toetsen gepland zijn. De mailwisseling met de student met de afgesproken datum overleg je ruim van te voren met de decaan mevr. Waltjé.
Op 20 januari organiseren we een studievoorlichtingsmiddag verzorgd door oud-leerlingen. Je kunt dan nog je laatste vragen kwijt over verschillende studies, maar ook algemene vragen over studeren.
De mentor zal gesprekken voeren, en ook de decaan zal dat doen, zeker met de twijfelaars en de leerlingen die nog helemaal niet weten welke studie ze willen kiezen. Hierbij wordt ook het einddossier van Qompas geraadpleegd. Ook ouders kunnen hierin een belangrijke rol spelen! Het is vooral belangrijk dat een leerling ondersteund wordt in eigen interesses en competenties. Stimuleren in een studierichting die vooral de wens is van de ouders, loopt vaak uit op studie-uitval. Deze uitval was dit jaar in het eerste studiejaar 35%!
De leerlingen die weten welke opleiding ze willen gaan volgen, kunnen zich (nu al) inschrijven via de landelijke website www.studielink.nl. Onze school staat bij Studielink bekend als Scholengemeenschap Nieuw West
Het is verstandig om in ieder geval nu al je Digid aan te vragen. Dit digitale paspoort heb je nodig voor de inschrijving. De aanvraag van een Digid via studielink duurt een kleine week.
Let op dat je je tijdig inschrijft, zeker voor lotingstudies en decentrale selectie. Dit jaar is de uiterlijke inschrijfdatum voor alle studies 1 mei 2014! Houd je hieraan, want veel opleidingen nemen na 1 mei geen studenten meer aan!
Alle Hogescholen en Universiteiten in Amsterdam houden dit jaar een Studiekeuzecheck. De meeste vinden plaats meteen na de examens. Maar als je je eerder inschrijft voor en studie, kan de check soms ook al in februari/maart plaatsvinden. Houd deze data in de gaten voor jouw studie en plan dus niet meteen een reisje na je examens! Deze Studiekeuzechecks zijn namelijk verplicht, maar geven je daarmee wel toegang tot de studie mits je voldoet aan de toelatingseisen. Bereid de check goed voor!
Meer informatie over uiterste inschrijfdata bij lotingstudies en het aanvragen van studiefinanciering zijn te vinden op www.duo.nl.
Verder zijn deze leerlingen hoogstwaarschijnlijk de eerste generatie die te maken krijgt met het sociale leenstelsel. De basisbeurs wordt afgeschaft, het “studievoorschot” wordt ingevoerd. Dit is een lening tot max. 980 euro per maand. Afbetaling kan tot 30 jaar na het behalen van de studie. Binnen deze lening kunnen studenten met minder draagkrachtige ouders een aanvullende beurs aanvragen. Deze bedraagt max 365 euro per maand en is een gift mits het diploma binnen 10 jaar wordt behaald. Het besluit omtrent het Sociale Leenstelsel moet nog door de Eerste en tweede Kamer heen, maar naar alle waarschijnlijkheid zal dit worden goedgekeurd. Er gaat dus nogal wat veranderen. Reden te meer om je goed en welbewust op je studiekeuze voor te bereiden!
Naast deze nieuwsbrief kunt u op onze schoolsite ook informatie vinden, zoals de presentaties van de algemene ouderavonden.

Belangrijke sites

Keuzegids online (deze link werkt alleen op school)

– www.studiekeuze123.nl
– www.studielink.nl
– www.duo.nl
– www.qompas.nl
– www.hva.nl
– www.inholland.nl
– www.vu.nl
– www.uva.nl
– www.tudelft.nl

 

Huiswerkbegeleiding

In de eerste klas hebben de leerlingen per week 2 uur huiswerkbegeleiding en 2 maatwerkuren.
Elke klas werkt onder begeleiding van een docent of een leraar-in-opleiding aan het huiswerk.

Gewoonlijk is er al in de les tijd om aan het huiswerk te werken. Het afmaken en leren kan dan juist in het huiswerkuur worden gedaan. Als je iets niet snapt, dan kun je dit vragen aan de huiswerkdocent.

in de maatwerkuren bieden we leerlingen extra uitdaging of extra ondersteuning voor vakken waar ze moeite mee hebben.