020 – 6140305      Contact  

   

Schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage en kosten

Onze school wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs. Volgens de Nederlandse wet is toegang tot onderwijs voor alle leerlingen gratis, ieder kind moet het onderwijs ontvangen dat hem of haar toekomt. Van het geld dat we van de overheid krijgen, betalen we bijvoorbeeld de kosten voor leermiddelen, personeel, onderhoud van het gebouw, apparatuur en schoonmaak.

Daarnaast vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. De richtlijn per leerling, per leerjaar is 80 euro. Deze bijdrage is voor belangrijk onderwijsactiviteiten en -middelen waarvoor de school géén geld van de overheid ontvangt. Zoals extra sportactiviteiten, activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, excursies, projecten in de buurt van de school en in de stad. Of activiteiten die bijdragen aan burgerschapsvorming.

Vanaf schooljaar 2020-2021 maken we als school gebruikt van WIS Collect voor digitaal betalen. Ouders/ verzorgers krijgen een bericht met instructies hoe de ouderbijdrage kan worden overgemaakt met WIS Collect. Het niet betalen van de ouderbijdrage leidt in geen enkel geval tot uitsluiting van een activiteit.

Buitenschoolse activiteiten, niet verplicht om aan deel te nemen

Naast bovengenoemde activiteiten die onder de vrijwillige ouderbijdrage vallen, zijn er soms ook nog andere activiteiten die een mentor met zijn/haar klas kan ondernemen. Deze activiteiten zijn niet verplicht voor deelname, ze vinden ook niet plaats onder les-/onderwijstijd. De keuze is aan de leerling (en ouders) om wel of niet deel te nemen en dus wel of niet te betalen voor de activiteit. Ook een werkweek of een intensieve activiteit vallen niet onder de vrijwillige ouderbijdrage en deelname is niet verplicht. Mocht uw wens zijn om wél deel te nemen aan een niet verplichte activiteit, maar u heeft een minimuminkomen of een inkomen dat het moeilijk maakt om voor zo’n niet verplichte activiteit te betalen, laat het ons dan óók weten via onze administratie. Wij gaan hier vertrouwelijk mee om.

Schoolfoto

We maken van iedere leerling een schoolfoto. Wij hebben deze nodig voor Magister. Als u deze foto ook wilt hebben, kunt u deze kopen voor 10 euro bij de fotograaf.

Kluisje en schoolpas

Het kluisje en de schoolpas zijn gratis. Maar u moet wel betalen als uw kind het pasje kwijt is en we een nieuw exemplaar moeten produceren.

Studieboeken

We werken nog met twee systemen:

 • Leerlingen van de klassen havo, havo/vwo en vwo ontvangen de boeken aan het begin van het schooljaar van school. Als ouder hoeft u hier niets in te doen.
 • Leerlingen van de klassen mavo en mavo/havo ontvangen de boeken via Van Dijk. Wel moeten ouders deze zelf bestellen. U ontvangt hier informatie over.

 De school schaft het meeste lesmateriaal voor de leerlingen aan. Ouders hoeven daar niet voor te betalen. Leerlingen zijn verplicht hun boeken te kaften en moeten de boeken aan het eind van het schooljaar in goede staat inleveren. Zijn de boeken niet meer in goede staat? Of zijn ze kwijt? Dan ontvangen ouders een rekening voor de schade of voor het vervangende exemplaar. De heer Boubkari (voor havo en vwo) en mevrouw Haddi (voor de mavo) regelen alle zaken rond de schoolboeken. Leerlingen en ouders kunnen bij hen meer informatie verkrijgen.

Verzekering

De school kan geen wettelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die door leerlingen aan zichzelf of aan anderen is toegebracht. De school is ook niet aansprakelijk voor eigendommen van leerlingen. Ze vergoedt dus geen materiële en/of medische kosten. Wel is voor iedere leerling een aanvullende scholierenverzekering afgesloten tegen ongevallen binnen schooltijd. Het is van groot belang dat ouders of verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben.

Zelf aanschaffen

U of uw kind moet zelf voor deze materialen zorgen:

 • Rekenmachine: voor de onderbouw bijvoorbeeld Casio FX-82TL of TI-30 (ca. 10 euro), voor de bovenbouw (niet alle leerlingen, afhankelijk van het profiel) is de Texas Instruments TI-84 Plus of een latere versie verplicht (ca. 100 euro).
 • Woordenboeken Nederlands en Frans-Duits-Engels om thuis te gebruiken. Wij adviseren de laatste druk van Prisma woordenboeken.
 • Schriften, multomappen en een etui met pennen, potloden, zeskleuren-potloden, gum, liniaal, passer en geodriehoek.
 • Aparte gymkleding en sportschoenen met witte zolen. Tijdens gym zijn normale hoofddoeken om veiligheidsredenen niet toegestaan. Gebruik bijvoorbeeld de Nike Performance PRO HIJAB.
 • Als u de kosten voor deze materialen niet kunt missen, maak dan gebruik van de scholierenvergoeding. Of neem contact op met de administratie van de school. Ook bij vragen.

Activiteiten

Leerlingen nemen deel aan de culturele, sociale en sportactiviteiten van de school. Meestal leveren deze activiteiten geen extra kosten voor u op omdat we deze betalen uit de algemene ouderbijdrage. In een uitzonderlijk geval vragen we een kleine vrijwillige bijdrage voor de reiskosten.

Sponsoring

Onze school is terughoudend in het ontvangen van schenkingen of bijdragen anders dan de ouderbijdrage of op onderwijswetgeving gebaseerde gelden. Het gaat vooral om schenkingen in geld of materiaal die verplichtingen met zich meebrengen, waarmee leerlingen worden geconfronteerd (sponsoring).

In geval van mogelijke sponsoring zal worden voldaan aan wettelijke voorwaarden en wordt het landelijk convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring gevolgd. Dit houdt in dat sponsoring alleen gebeurt als het:

 • verenigbaar is met de pedagogische- en onderwijskundige taak en doelstelling van de betreffende school
 • in overeenstemming is met de goede smaak en het fatsoen
 • geen schade berokkent aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen
 • de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen niet in gevaar brengt
 • de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloedt
 • niet in strijd is met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt.