020 – 6140305      Contact  

   

Schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage en kosten

Geachte ouder(s)/ verzorgers,

U hebt gekozen voor het Comenius Lyceum Amsterdam. We zijn blij dat u kiest voor onze visie op onderwijs en ons onderwijsprogramma. Over het onderwijsprogramma leest u alles op in onze schoolgids (te vinden op de website van de school). De overheid neemt bijna alle kosten van ons onderwijsprogramma voor haar rekening. Van dat geld betalen we bijvoorbeeld de kosten voor het personeel, het onderhoud van het gebouw, voor de aanschaf apparatuur en de schoonmaak. Volgens de Nederlandse wet is toegang tot onderwijs dan ook ‘’gratis’’, ieder kind moet het onderwijs ontvangen wat hem/haar toekomt. Niemand mag uitgesloten worden als je niet betaald.
We hanteren wel het principe van een vrijwillige ouderbijdrage. Wij vragen u om vrijwillig bij te dragen voor kosten waar de school géén geld van de overheid voor ontvangt of waarmee we ook minder draagkrachtige ouders mee kunnen ondersteunen. Wij vinden het namelijk als onderwijsorganisatie belangrijk om deze kosten te maken voor bepaalde onderwijsactiviteiten of middelen. U kunt hierbij denken aan extra sportactiviteiten, activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, excursies, projecten in de buurt van de school en in de stad. Of het zijn activiteiten die bijdragen aan burgerschapsvorming.
Wij hebben een berekening gemaakt en hieronder ziet u de richtlijn voor de vrijwillige bijdrage per leerjaar.

De richtlijn voor uw vrijwillige ouderbijdrage is als volgt:
Leerjaar 1: € 80,-
Leerjaar 2: € 80,-
Leerjaar 3: € 80,-
Leerjaar 4: € 80,-
Leerjaar 5: € 80,-
Leerjaar 6: € 80,-

Hierbij zijn de belangrijkste uitgangspunten:
• De ouderbijdrage is vrijwillig. Als u niet betaalt heeft dat geen enkele invloed op het onderwijsprogramma van uw kind.
• Het niet betalen van de ouderbijdrage leidt dus in geen enkel geval tot uitsluiting van een
activiteit.

Vanaf schooljaar 2020-2021 maken we als school gebruik van WIS Collect voor digitaal betalen. Ouders/ verzorgers krijgen een mail/bericht met instructies hoe de ouderbijdrage kan worden overgemaakt met WIS Collect.
Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om contant bij de administratie te betalen.

Buitenschoolse activiteiten, niet verplicht om aan deel te nemen

Naast bovengenoemde activiteiten die onder de vrijwillige ouderbijdrage vallen, zijn er soms ook nog andere activiteiten. Een activiteit bijvoorbeeld die een mentor met zijn/haar klas kan ondernemen. Een werkweek of een reis naar het buitenland. De nieuwe regelgeving van de overheid schrijft voor dat als ouders niet betalen voor een reis naar Barcelona, de school de leerling die toch mee wil niet mag weigeren noch een alternatief aan mag bieden.
De school moet dan die kosten betalen, omdat het deel uitmaakt van het basisprogramma. Wij kunnen echter niet voor hele groepen zulke dure reizen bekostigen. Niet alle ouders hebben de financiële middelen om een reis als naar Barcelona te betalen. Dus het aantal ouders dat betaalt zal bepalen of de reis door kan gaan of niet. Als te weinig ouders bereid zijn om te betalen voor het voorbeeld, dus Barcelona, dan kan de hele groep niet gaan. Welk percentage dat is zal per bestemming bepaald worden. Soms zijn er specifieke activiteiten voor hen die dat willen. Daar moet altijd voor betaald worden (bijvoorbeeld een facultatief uitje naar Walibi in een weekend).

Schoolfoto

We maken van iedere leerling een schoolfoto. Wij hebben deze nodig voor Magister. Als u deze foto ook wilt hebben kunt u deze na betaling van 10 euro bij de mediatheek ophalen.

Kluisje en schoolpas

Het kluisje en de schoolpas zijn gratis. Maar u moet wel betalen als uw kind het pasje kwijt is en we een nieuw exemplaar moeten produceren.

Studieboeken

Wij werken met Van Dijk’s boekenhuis. U hoeft daar zelf niets voor te betalen. Leerlingen zijn verplicht hun boeken te kaften en moeten de boeken aan het eind van het schooljaar in goede staat inleveren. Zijn de boeken niet meer in goede staat? Of zijn ze kwijt? Dan ontvangen ouders een rekening voor de schade of voor het vervangende exemplaar. 

Verzekering

De school kan geen wettelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die door leerlingen aan zichzelf of aan anderen is toegebracht. De school is ook niet aansprakelijk voor eigendommen van leerlingen. Ze vergoedt dus geen materiële en/of medische kosten. Wel is voor iedere leerling een aanvullende scholierenverzekering afgesloten tegen ongevallen binnen schooltijd. Het is van groot belang dat ouders of verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben.

Zelf aanschaffen

U of uw kind moet zelf voor deze materialen zorgen:

 • Rekenmachine: voor de onderbouw bijvoorbeeld Casio FX-82TL of TI-30 (ca. 10 euro), voor de bovenbouw (niet alle leerlingen, afhankelijk van het profiel) is de Texas Instruments TI-84 Plus of een latere versie verplicht (ca. 100 euro).
 • Woordenboeken Nederlands en Frans-Duits-Engels om thuis te gebruiken. Wij adviseren de laatste druk van Prisma woordenboeken.
 • Schriften, multomappen en een etui met pennen, potloden, zeskleuren-potloden, gum, liniaal, passer en geodriehoek.
 • Aparte gymkleding en sportschoenen met witte zolen. Tijdens gym zijn normale hoofddoeken om veiligheidsredenen niet toegestaan. Gebruik bijvoorbeeld de Nike Performance PRO HIJAB.
 • Als u de kosten voor deze materialen niet kunt missen, maak dan gebruik van de scholierenvergoeding. Of neem contact op met de administratie van de school. Ook bij vragen.

Activiteiten

Leerlingen nemen deel aan de culturele, sociale en sportactiviteiten van de school. Meestal leveren deze activiteiten geen extra kosten voor u op omdat we deze betalen uit de algemene ouderbijdrage. In een uitzonderlijk geval vragen we een kleine vrijwillige bijdrage voor de reiskosten.

Sponsoring

Onze school is terughoudend in het ontvangen van schenkingen of bijdragen anders dan de ouderbijdrage of op onderwijswetgeving gebaseerde gelden. Het gaat vooral om schenkingen in geld of materiaal die verplichtingen met zich meebrengen, waarmee leerlingen worden geconfronteerd (sponsoring).

In geval van mogelijke sponsoring zal worden voldaan aan wettelijke voorwaarden en wordt het landelijk convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring gevolgd. Dit houdt in dat sponsoring alleen gebeurt als het:

 • verenigbaar is met de pedagogische- en onderwijskundige taak en doelstelling van de betreffende school
 • in overeenstemming is met de goede smaak en het fatsoen
 • geen schade berokkent aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen
 • de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen niet in gevaar brengt
 • de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloedt
 • niet in strijd is met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt.