020 – 6140305      Contact  

   

Optimaal presteren

Wij willen uw zoon of dochter optimaal laten presteren. Wij halen eruit wat erin zit, bij alle leerlingen. Met een vwo-, havo- of mavodiploma van onze school hebben zij meer kansen. De school staat voor hoogwaardig onderwijs in een fijne, veilige en positieve leeromgeving.

Onze leerlingen hebben wortels in alle delen van de wereld, kennen verschillende tradities, normen en waarden. Dat koesteren wij én wij gebruiken het in de lessen.

Kwaliteit en ambitie

De kwaliteit van ons onderwijs is dik op orde, de school heeft een basisarrangement van de inspectie. We bieden dan ook veel en ambitieuze ondersteuning in taal, rekenen, maatwerkuren en een sterk mentoraat.

Daarbovenop zijn er volop uitdagingen middels ons Econasium, dat zich richt op creatief denken, duurzaamheid, ecologie en onderzoek. We hebben met ons IT-lab een groot aanbod in informatietechnologie met robotica, 3D printers en programmeren. Er is een Jongerenrechtbank, waar leerlingen van dichtbij leren hoe het rechtssysteem in elkaar zit. En een bijzonder vwo-plusprogramma vol extra uitdagingen voor vwo-leerlingen die méér willen. Ook kunnen onze leerlingen meedoen met Cambridge Engels, Pre University College, Giving Back en het project indemIKs. En elke week worden er weer nieuwe projecten opgezet.

Thuis voelen

De meeste leerlingen van onze school wonen in Amsterdam-West en hebben een Islamitische geloofsovertuiging. Wij zijn geen Islamitische school en staan open voor alle gezindten. We willen dat onze leerlingen zich hier thuis en geaccepteerd voelen. Daar hebben we ons programma op ingesteld.

De school is een afspiegeling van de buurt en het stadsdeel. De meeste leerlingen hebben een Marokkaanse (60%) of Turkse (30%) achtergrond maar zijn bijna altijd wel in Nederland/ Amsterdam geboren.

We stimuleren onze leerlingen om het maximale te bereiken. Gedreven leraren, verantwoordelijke leerlingen en betrokken ouders zijn essentieel voor ons onderwijs en onze schoolgemeenschap. Onder onze vleugels kunnen leerlingen hun talenten ontplooien en zich ontwikkelen tot betrokken en verantwoordelijke wereldburgers, die volwaardig participeren in onze samenleving.

Overzicht familie-achtergrond van onze leerlingen

Iedereen is anders

Kwalitatief goed onderwijs in een snel veranderende wereld doet recht aan de verschillen in achtergrond, cultuur, geloof, capaciteiten en leervoorkeuren. Leerlingen leren actief en op hun eigen manier, individueel en in samenwerking met anderen. Ons onderwijs omvat zoveel mogelijk maatwerk, zodat de leerlingen hun identiteit kunnen ontwikkelen en zich optimaal kunnen ontplooien.

Dit vraagt een leer- en werkomgeving met aandacht voor talenten, prestaties en onderlinge relaties en verhoudingen. In samenwerking met de omgeving. Leerlingen ontwikkelen bij ons sociale vaardigheden en verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de samenleving. Bovendien zijn zij in staat daarin samen te leven en te werken met mensen met verschillende religieuze, levensbeschouwelijke en culturele achtergronden. Zo ontwikkelen zij zich tot verantwoordelijke deelnemers aan onze maatschappij. Burgers die een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving leveren.

Missie en visie van onze school

Wij leggen de lat hoog en stimuleren onze leerlingen om het maximale te bereiken. De volgende drie pijlers vormen het vertrekpunt voor ons onderwijs:

  1. ambitieus in onderwijskwaliteit
  2. veilig en duidelijk pedagogisch klimaat
  3. burgers van één wereld

Pijler 1 Wij zijn een ambitieuze school

Gedreven docenten
We zijn een ambitieuze school en werken als school continu aan de verbetering van ons onderwijs. Niet alleen inhoudelijk, maar ook in onze manier van lesgeven. Onze docenten streven naar de optimale combinatie van beproefde en moderne middelen en methoden. We bieden ons onderwijs aan in een duidelijke en overzichtelijke structuur, met ruimte voor begeleiding, ondersteuning en extra uitdaging. We houden rekening met de verschillen in niveau en achtergrond van de leerlingen die in onze brugklas starten.

Verantwoordelijke leerlingen
We stimuleren onze leerlingen om ambitieus te zijn. En we verwachten dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen schoolwerk en dat van andere leerlingen. Ook verwachten we dat ze verantwoordelijkheid nemen voor een goede voortgang van de lessen en andere activiteiten, en dat ze zich medeverantwoordelijk voelen voor de sfeer op school. We benadrukken dat we samen de school vormen en dus ook samen de kwaliteit ervan bepalen.

Betrokken ouders en verzorgers
We verwachten dat ouders en verzorgers betrokken zijn bij de schoolprestaties en het schoolleven van hun kinderen. We stimuleren deze betrokkenheid door gelegenheid te bieden voor regelmatig contact: bij ouderavonden, de ouderraad en contacten met de mentor. We onderhouden intensief contact met ouders als de situatie daarom vraagt. Wij nodigen u dan ook van harte uit om bij welke vraag dan ook contact met ons op te nemen.

Pijler 2 Wederzijds vertrouwen

Als school, leerlingen en ouders of verzorgers leven en leren we samen. Daarbij is wederzijds vertrouwen onmisbaar. We zien een veilig en helder opvoedkundig klimaat als een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Binnen dat klimaat werken we aan een fijne, positieve sfeer op school, waar iedereen zich veilig voelt en gekend weet. En we bieden de leerlingen alle ruimte en ondersteuning die ze nodig hebben: we stimuleren, geven complimenten en moedigen aan. Ook bieden we een luisterend oor als dat nodig is.

Pijler 3 Burgers van één wereld

Onze school staat midden in Amsterdam Nieuw-West. We zijn net zo veelkleurig als dit bruisende deel van de stad. We zijn er daarom trots op dat bij ons op school tientallen culturen vertegenwoordigd zijn. Graag laten we aan iedereen zien dat de school een verbindende functie heeft in ons stadsdeel. Leerlingen met diverse achtergronden kunnen bij ons in een positieve en opbouwende sfeer samenleven en werken.

We geven onderwijs aan in principe elke levensovertuiging. Daarbij zijn respect en verbinding onmisbaar. We geven leerlingen de ruimte om te zijn wie ze zijn en te leven volgens hun eigen overtuiging. En we verwachten van leerlingen en medewerkers een open en respectvolle houding naar andere leefwijzen en overtuigingen. Ook nodigen we onze leerlingen uit om in dialoog te gaan met elkaar en met hun omgeving. We bieden hen gelegenheid om na te denken over zichzelf, een positie te kiezen in de maatschappij en bij te dragen aan een veilige en duurzame toekomst voor iedereen.

Onderdeel van ZAAM

Het Comenius Lyceum is onderdeel van ZAAM. De ZAAM-groep bestaat uit 23 kleinschalig georganiseerde scholen in het Voortgezet Onderwijs in Amsterdam, Zaandam en Monnickendam. Alle ZAAM-school bieden leerlingen kwalitatief goed onderwijs. Dat doen we altijd dicht bij huis. Vanuit de christelijke traditie draagt ZAAM actief bij aan de ontwikkeling van leerlingen tot zelfbewuste en verantwoordelijke burgers in onze dynamische samenleving. De kundige, enthousiaste leraren op de ZAAM-scholen creëren een veilig leer- en werkklimaat waarin leerlingen, van praktijkschool tot en met gymnasium, leren om altijd het beste uit zichzelf te halen.