020 – 6140305      Contact  

   

Kwaliteit en resultaten

Onderwijsresultaten

U kunt onze resultaten in de afgelopen schooljaren vinden op de website ScholenOpDeKaart. Speerpunt voor onze school blijft het verbeteren van de opbrengsten. We maken deze keuze op basis van onze eigen bevindingen en die van de onderwijsinspectie.

Enquêtes over de leskwaliteit

Zowel op het vwo, de havo als de mavo werken wij hard aan de onderwijskwaliteit. Daarbij betrekken we onze leerlingen en ouders. We houden bijvoorbeeld enquêtes over de leskwaliteit, doen tevredenheidsmetingen en voeren overleg met het leerlingenparlement en de leerlingenraad. Ook geven we veel aandacht aan ons leer- en leefklimaat. Hoe leerlingen en docenten met elkaar omgaan, bepaalt immers in grote mate de resultaten en kwaliteit van het onderwijs. Zoals altijd kijken we kritisch naar de examenresultaten om onze leerlingen in de volgende jaren nog beter te kunnen begeleiden. Opbrengstgericht werken vormt de basis van de begeleiding in alle leerjaren. In de vakwerkplannen staat voor elk vak aangegeven hoe we aan verbeteringen werken.

Examencijfers van de afgelopen drie schooljaren

In de onderstaande tabel geven we weer wat het gemiddelde cijfer was voor het centraal eindexamen (CE) gedurende de drie voorgaande schooljaren. (In het laatste schooljaar was er vanwege de coronabeperkingen alleen een schoolexamen.)

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Mavo 6,07 5,86 5,50 6,43
Havo 6,05 6,02 6,27 6,46
Vwo 6,08 6,14 6,40 6,55

De afdeling mavo was tot en met schooljaar 2018-2019 een zelfstandige school in de Reinaert de Vosstraat in Amsterdam. In het schooljaar 2019-2020 is het ingetrokken in het gebouw van het Comenius Lyceum. En sinds 1 augustus 2020 spreken we van één school en is Het Reinaert (zoals de school heette) opgeheven.

Instroom-, doorstroom- en uitstroomgegevens (IDU)

Hieronder laten we zien waar de leerlingen van het Comenius uit schooljaar 2019-2020 in het nieuwe schooljaar zijn terechtgekomen.

      Vwo Havo Mavo  
leerjaar 1   % hoger leerjaar 100% 98% 100%  
    % naar ander onderwijssoort        
    %  ongediplomeerd school verlaten   2%    
    % doublure 0% 0% 0%  
leerjaar 2   % hoger leerjaar 96% 89,9% 79%  
    % ander onderwijssoort 4% 8,1% 8%  
    %  ongediplomeerd school verlaten     3%  
    % doublure 0% 2,0% 10%  
leerjaar 3   % hoger leerjaar 95,5% 91,9% 78%  
    % ander onderwijssoort 4,5% 8,1%    
    %  ongediplomeerd school verlaten        
    % doublure 0% 0% 22%  

Slagingspercentage eindexamen

Hieronder leest u het aantal leerlingen dat geslaagd is in percentages.

  Mavo Havo Vwo
2019-2020 100% 98% 100%
2018-2019 53% 88% 85%
2017-2018 80% 77% 83%

Basisschooladvies

Hieronder laten we voor het schooljaar 2019-2020 zien waar onze leerlingen in de 3e klassen geplaatst zijn ten opzichte van het advies van de basisschool.

Advies basisschool: vwo
35% vwo
65% havo/vwo

Advies basisschool:14% vwo
23% havo/vwo
43% havo
15% vmbo-t/havo
5% vmbo-t

Advies basisschool: vmbo-T
11% havo/vwo
17% havo
13% vmbo-T/havo
52% vmbo-T
2% vmbo-GL
5% vmbo-KL

Hoe waarderen leerlingen ons onderwijs?

Ieder jaar houden we een tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders. De uitkomst is te vinden op de website ScholenOpDeKaart. Hieronder lichten we een aantal items uit die gaan over de veiligheid. De antwoorden kennen een vijfpuntsschaal, waarbij 5 = uitstekend en 1 = slecht.

  • Behandelen docenten jou met respect? Een score van 4.3 uit 5.0.
  • Hoe tevreden ben je over de veiligheid op school? Denk hierbij of je je prettig voelt op school, of er geen agressie is op school, of er geen geweld gebruikt wordt, of er voldoende camerabewaking is, enzovoorts. Een score van 4.1.
  • Hoe tevreden ben je over wat school doet tegen pesten? Heeft de school regels om het pesten te voorkomen, of worden pesters door docenten aangesproken, of wordt er in de klas gesproken over pesten, enzovoorts. Een score van 4.2.
  • Ben je de afgelopen drie maanden gepest door leerlingen van deze school? Een score van 5.0 (dus bij niemand die de enquête invulde).
  • Ben je de afgelopen drie maanden online gepest door leerlingen van deze school? Een score van 5.0 (dus ook bij niemand die de enquête invulde).
  • Hebben leerlingen van deze school jou de afgelopen drie maanden expres lichamelijk pijn gedaan? Denk hierbij aan: schoppen, slaan, knijpen enzovoorts. Een score van 5.0 (wederom bij niemand die de enquête invulde).
  • Ben je de afgelopen drie maanden gediscrimineerd door leerlingen van deze school? Bijvoorbeeld op basis van je geloof, huidskleur, geslacht, seksuele voorkeur, enzovoorts. Een score van 4.8. Dat betekent dat heel weinig leerlingen die de enquête invulde dit is overkomen.

Huiswerkbegeleiding

Alle leerlingen uit klas 1 hebben huiswerkbegeleiding in het lesrooster. Tijdens studievaardigheden leren zij hun huiswerk plannen, ontdekken zij hoe ze het beste leren, maken zij het huiswerk van de dag of werken ze vooruit aan een toets. De leerlingen worden hierbij begeleid door hun mentor en door studenten.

Veel begeleiders van dit vak zijn oud-leerlingen van onze school. Zij kennen de school en de manier van werken uit hun eigen schooltijd.

Zelfstandig en samen verantwoordelijk

In de bovenbouw begeleiden we leerlingen stapsgewijs naar meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en studieprestaties. De mentor bewaakt de studievoortgang van zijn leerlingen, aan de hand van de studiewijzers. We stimuleren leerlingen om tijdens tussenuren en bij lesuitval te studeren in de mediatheek.

We vragen ook u als ouders/verzorgers de studievoortgang in de gaten te houden via Magister, de studievoortgang is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid. U hebt daartoe van ons een inlogcode ontvangen. Bent u die kwijt? Dan kunt u een nieuwe aanvragen bij de administratie.