020 – 6140305      Contact  

   

Ons onderwijs

Goed onderwijs

Wij bieden vwo-, havo- en mavo-onderwijs. Onze lessen en activiteiten zijn gericht op een goede doorstroming naar de universiteit, de hogeschool en het middelbaar beroepsonderwijs. We maken veel werk van leerlingbegeleiding en besteden extra aandacht aan de kwaliteit van de les- en leermethoden.

We werken met het Comenius-lesmodel, onze docenten worden hierin geschoold. Dit moet ervoor zorgen dat de lessen verlopen volgens principes die door de onderwijskunde als goed worden beschouwd. In de onderbouw krijgen alle leerlingen een brede algemene vorming ter voorbereiding op de bovenbouw. Vóór leerlingen naar de bovenbouw gaan, kiezen ze in klas 3 een profiel, op de mavo in klas 2.

Méér dan lessen

Projecten, excursies en studiereizen zijn een vanzelfsprekend en verplicht onderdeel van ons onderwijsprogramma. Ook werken we intensief aan burgerschapsvorming. Zo maken leerlingen in het derde jaar kennis met de verschillende levensbeschouwelijke kanten van Amsterdam. Ze gaan dan in groepen op ontdekkingstocht, met leerlingen van een andere middelbare school. In het vierde jaar doen leerlingen een maatschappelijk stage. Wij hebben bovendien een traditie in sportprestaties: onze zaalvoetbalteams staan vaak bovenaan in scholierencompetities.

Corona-disclaimer: zolang de overheid beperkingen oplegt, zijn er helaas geen werkweken en zijn we terughoudend met excursies. Safety first!

Meer uitdaging en onderwijs op maat

Elke leerling is anders. In ons onderwijs houden we daar rekening mee. Voor leerlingen die extra uitdaging aankunnen, bieden we bijvoorbeeld het Cambridge-programma voor het vak Engels. Of het plusprogramma vwo+. Ook bieden we extra uitdaging met ons Econasium, het IT-lab, de Jongerenrechtbank en verschillende projecten. Daarin leren ze mooie vaardigheden die van pas komen bij de vervolgstudie op de universiteit, de hogeschool of het mbo.

In de maatwerkuren in de onderbouw geven we leerlingen extra uitdaging of ondersteuning voor vakken waar ze moeite mee hebben. In de huiswerklessen in klas 1 leren ze huiswerk maken. Op dinsdagmiddag zijn er voor de onderbouwleerlingen maatwerkuren voor onder andere de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. We besteden in de brugklas extra aandacht aan Nederlands en Engels om mogelijke achterstanden bij deze talen weg te werken.

In de examenklassen hebben leerlingen heel wat mogelijkheden om zich voor te bereiden op de examens, zoals maatwerkuren en de examentrainingen vóór en tijdens de meivakantie. Het is ons tot op heden gelukt om deze kosteloos aan te bieden.

Burgerschapsvorming en samenwerking

We besteden veel aandacht aan maatschappelijke vorming. In dit kader organiseren we regelmatig excursies en activiteiten, bijvoorbeeld over de geschiedenis van onze stad. Met het vierdaagse project IndemIKs beleven onze derdeklassers samen met de derdeklassers van het Hyperion Lyceum in Amsterdam Noord de diversiteit van onze maatschappij.

Burgerschapsvorming is een onderdeel van de reguliere schoolvakken. Het kom terug in levensbeschouwing, geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer en economie. In de leerlingenraad kunnen leerlingen bovendien oefenen hoe ze invloed kunnen uitoefenen in een organisatie en op beleid.

Eco Science

In de mavo-onderbouw krijgen de leerlingen ICT-vaardigheden en maken zij kennis met STEAM-onderwijs. STEAM is een afkorting voor Science, Technology, Engineering, Art en Mathematics (wetenschap, techniek, bouwkunde, kunst en wiskunde). Het uitgangspunt is dat de leerlingen de ruimte krijgen om te ontdekken, ervaren, ontwerpen, aan te passen en samen te werken. In de lessen maken de leerlingen o.a. kennis met programmeren, robotica en 3D printen.  Ook maken ze op een laagdrempelige wijze kennis met hun toekomstige wereld.

Vier profielen voor het vwo, de havo en de mavo

In de bovenbouw bereiden leerlingen zich voor op het examen en op een vervolgstudie aan de universiteit, de hogeschool of het mbo. Zij volgen nu niet meer allemaal dezelfde vakken, want ze hebben een profiel gekozen. (De bovenbouw van het vwo zijn de leerjaren 4, 5 en 6. Voor de havo zijn dat leerjaren 4 en 5. Voor de mavo betreft dat de leerjaren 3 en 4.)

Er zijn vier profielen voor het vwo en de havo
– Cultuur en Maatschappij (CM)
– Economie en Maatschappij (EM)
– Natuur en Gezondheid (NG)
– Natuur en Techniek (NT)

En vier profielen voor de mavo (vmbo-tl)
– Economie
– Techniek
– Zorg en welzijn
– Landbouw

Elk profiel op het vwo en de havo bestaat uit
– Een gemeenschappelijk deel met vakken die voor alle profielen gelijk zijn.
– Een profieldeel met samenhangende vakken per profiel, waarbinnen de leerlingen een eigen keuze maken.
– Een vrij deel met een extra vak naar keuze, zoals informatica of een vak uit een ander profiel.

Elk profiel van de mavo bestaat uit
– Een gemeenschappelijk deel met vakken die voor alle profielen gelijk zijn.
– Twee profielvakken die verplicht zijn in het gekozen profiel.
– Drie vakken die de leerling kiest uit het vrije deel.

Wanneer een leerling een diploma GL behaalt, is het profiel Dienstverlening en producten.

Loopbaanontwikkeling (LOB)

Mevrouw K. Waltjé is decaan voor de vwo- en havoleerlingen. Mevrouw Vrolijk is decaan voor de mavoleerlingen. In samenspraak met de mentoren en docenten begeleiden zij de leerlingen bij het maken van passende keuzes voor hun vervolgopleiding. Daarnaast adviseren zij over de verschillen tussen wo, hbo en mbo, mogelijke tegemoetkoming van studiekosten, veranderingen op het gebied van loopbaanontwikkeling en actuele zaken.

Om een goede studiekeuze te maken, zetten zij verschillende hulpmiddelen in. Zo maken zij bijvoorbeeld gebruik van de digitale studiekeuzemethodes Qompas en AMN, daarnaast bezoeken we de 4Strax Open Dagen, de Jet-Net Career Day, geven oud-leerlingen van onze school voorlichting en worden leerlingen gestimuleerd om naar voorlichtingsavonden te gaan.

Maatschappelijk stage

De leerlingen van de 4e klas vwo en havo moeten voor hun maatschappelijke stage 20 uur vrijwilligerswerk verrichten. Op deze manier leren ze hun directe omgeving op een andere manier kennen en leveren ze een actieve bijdrage aan de samenleving. Zij krijgen hulp en informatie bij het zoeken naar zo’n stage. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen hun horizon hierbij verbreden. Dus vooral aan de slag gaan op plekken waar zij nieuwe ervaringen opdoen en met nieuwe mensen, werkzaamheden en verantwoordelijkheden te maken krijgen. De leerlingen ronden dit af met een verslag en een cijfer dat bij het vak maatschappijleer meetelt.