020 – 6140305      Contact  

   

Burgers van één wereld

Onze school is genoemd naar Jan Amos Comenius. Deze wetenschapper werd in 1592 geboren in Tsjechië. Hij kwam als vluchteling in Amsterdam terecht. Het zijn de volgende woorden van Comenius die we als school benadrukken en proberen over te dragen op onze leerlingen.

 “Wij zijn allen burgers van één wereld. Een mens haten, omdat hij elders is geboren, omdat hij een andere taal spreekt, omdat hij anders over dingen denkt, omdat hij minder of meer dan jij weet, wat een onbegrip! Want wij zijn allen mensen en dus niet volmaakt. Wij hebben allemaal behoefte aan hulp. Niemand is zonder verplichtingen jegens anderen.”

Drie pijlers

Wij leggen de lat hoog als school en stimuleren onze leerlingen om het maximale te bereiken.
De volgende drie pijlers vormen het vertrekpunt voor ons onderwijs:
1. ambitieus in onderwijskwaliteit
2.  veilig en duidelijk pedagogische klimaat
3. burgers van één wereld

Pijler 1: wij zijn een ambitieuze school

Gedreven docenten

We zijn een ambitieuze school en werken als school continu aan de verbetering van ons onderwijs. Niet alleen inhoudelijk, maar ook in onze manier van lesgeven. Onze docenten streven naar de optimale combinatie van beproefde en moderne middelen en methoden. We bieden ons onderwijs aan in een duidelijke en overzichtelijke structuur, met ruimte voor begeleiding, ondersteuning en extra uitdaging. We houden rekening met de verschillen in niveau en achtergrond van de leerlingen die in onze brugklas starten.

Verantwoordelijke leerlingen

We stimuleren onze leerlingen om ambitieus te zijn. En we verwachten dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen schoolwerk en dat van andere leerlingen. Ook verwachten we dat ze verantwoordelijkheid nemen voor een goede voortgang van de lessen en andere activiteiten, en dat ze zich medeverantwoordelijk voelen voor de sfeer op school. We benadrukken dat we samen de school vormen en dus ook samen de kwaliteit ervan bepalen.

Betrokken ouders en verzorgers

We verwachten dat ouders en verzorgers betrokken zijn bij de schoolprestaties en het verdere schoolleven van hun kinderen. We stimuleren deze betrokkenheid door gelegenheid te bieden voor regelmatig contact, bij ouderavonden, de ouderraad, inloopochtenden en contacten met de mentor. We onderhouden intensief contact met ouders als de situatie daarom vraagt.

Pijler 2: Wederzijds vertrouwen

Als school, leerlingen en ouders/verzorgers leven en leren we samen. Daarbij is wederzijds vertrouwen onmisbaar. We zien een veilig en helder pedagogisch klimaat als een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Binnen dat klimaat werken we aan een fijne, positieve sfeer op school, waar iedereen zich veilig voelt en gekend weet. En we bieden de leerlingen alle ruimte en ondersteuning die ze nodig hebben: we stimuleren, geven complimenten, moedigen aan. Ook bieden we een luisterend oor als dat nodig is. Maar bij aanhoudende onwil of ander gedrag dat het onderwijsklimaat verstoort, nemen we zo nodig duidelijke maatregelen.

Erkenning en respect

Wij rekenen op betrokkenheid en medewerking van leerlingen, ouders en verzorgers. Van leerlingen en van hun ouders/verzorgers verwachten we erkenning van en respect voor het gezag van alle medewerkers van de school. Alleen zo kunnen we een goede school zijn. We streven naar een goed en open contact met allen die bij de school betrokken zijn.

Pijler 3: Burgers van één wereld

Onze school staat midden in Amsterdam Nieuw-West. We willen graag net zo veelkleurig zijn als dit bruisende deel van de stad. We zijn er daarom trots op dat bij ons tientallen culturen vertegenwoordigd zijn. Graag laten we aan iedereen zien dat de school een verbindende functie heeft in ons stadsdeel. Leerlingen met diverse achtergronden kunnen bij ons in een positieve en opbouwende sfeer samen leven en werken.

Respect en verbinding

We zijn een interconfessionele school en geven vanuit die achtergrond ruimte aan in principe elke levensovertuiging. Daarbij zijn respect en verbinding onmisbaar. We geven leerlingen de ruimte te zijn wie ze zijn en te leven volgens hun eigen overtuiging. En we verwachten van leerlingen en medewerkers een open en respectvolle houding naar andere leefwijzen en overtuigingen. Ook nodigen we onze leerlingen uit om in dialoog te gaan met elkaar en met hun omgeving. We bieden hen gelegenheid om na te denken over zichzelf, een positie te kiezen in de maatschappij en bij te dragen aan een veilige en duurzame toekomst voor iedereen.

Vanuit onze visie verwachten wij van onze docenten dat zij:

 ‑ leerlingen motiveren en enthousiasmeren:

 • vakmanschap en inspiratie voor het vak tonen
 • zorgen voor een heldere structuur van de les
 • zorgen voor afwisseling en maatwerk
 • aansluiten bij actualiteit en leefwereld van onze leerlingen

 ‑ een goede pedagogische relatie met leerlingen hebben:

 • contact maken: belangstelling hebben en tonen voor elke leerling
 • werken vanuit positieve en hoge verwachtingen, de leerlingen waarderen
 • duidelijk zijn in wat je verwacht van leerlingen
 • de dialoog zoeken waar mogelijk, grenzen stellen als het moet

 ‑ als professional in een team werken:

 • didactisch/pedagogische afspraken van team en sectie volgen
 • naleven van schoolregels
 • reflecteren op het eigen handelen

Vanuit onze visie verwachten wij van onze leerlingen dat zij:

 • graag leren en goed presteren
 • betrokken en nieuwsgierig zijn
 • bijdragen aan een goed leerklimaat en zich houden aan de schoolregels
 • hun leraren benaderen als partner en autoriteit: een goede school maak je samen
 • een open blik hebben: ze doen moeite anderen te begrijpen
 • kritisch naar zichzelf kunnen kijken
 • deelnemen aan alle onderdelen van het programma, bijvoorbeeld ook buitenlesactiviteiten en reizen

Vanuit onze visie verwachten wij van onze ouders/verzorgers dat zij:

 • op de hoogte zijn van de school prestaties en het welbevinden van hun zoon/dochter op school
 • hun zoon/dochter stimuleren om zich te gedragen naar de verwachtingen vanuit school
 • contacten met school onderhouden en bijvoorbeeld de ouderavonden bezoeken en bij vragen of problemen contact leggen met de mentor.