020 – 6140305      Contact  

   

VOOR ZIEKMELDINGEN BELT U NAAR (020) 6140305 

Ziekte of verlof 

Als een leerling ziek is, belt de ouder iedere ziektedag vóór 8:15 uur naar school om zijn zoon of dochter ziek te melden. Leerlingen melden een verlofaanvraag voor bijvoorbeeld een medische afspraak, minimaal één dag van tevoren met een afspraakkaartje bij de verzuimcoördinator. Bij zijn/haar afwezigheid meldt de leerling zich bij een coördinator. Wanneer de leerling geen afsprakenkaart kan overhandigen, dan dienen de ouders die afspraak vooraf telefonisch door te geven.

Leerplichtwet 

We hebben in Nederland een leerplichtwet omdat het belangrijk is dat kinderen naar school gaan. Eén van de afspraken in deze wet is dat leerlingen nooit zomaar van school mogen wegblijven. Het zonder toestemming wegblijven van school heet ongeoorloofd verzuim. Hieronder verstaan we te laat komen, spijbelen of onder schooltijd met vakantie gaan. Ieder lesuur registreren we leerlingen die niet of te laat in de les verschijnen. Ouders/verzorgers hebben een overzicht van de absenties via Magister. Absentie leidt tot leerachterstanden. We verwachten daarom van leerlingen die absent zijn geweest, dat ze deze leerachterstanden zo snel mogelijk wegwerken. De mentor geeft daarbij ondersteuning. In het document Sanctiebeleid staan de afspraken over aanwezigheid die zijn vastgelegd tussen de school, leerlingen en de ouders. U kunt dit document vinden op onze website.

Leerplichtambtenaar

Bij ongeoorloofd verzuim op drie achtereenvolgende lesdagen licht de afdelingsleider de leerplichtambtenaar in. Dit doet de afdelingsleider ook als een leerling in vier lesweken meer dan 1/8 deel van de lessen heeft verzuimd. Daarnaast melden we ongeoorloofde afwezigheid rondom vakanties, regelmatig te laat komen, afwezig zijn zonder bericht en zonder schriftelijke verklaring van de ouders, en spijbelen. Bij een melding van ongeoorloofd schoolverzuim neemt de leerplichtambtenaar contact op met de ouders. U kunt leerplichtambtenaar de heer M. Baalach zelf telefonisch bereiken via 020 25 389 16.