NUMMER 17
19 JANUARI 2024
SCHOOLJAAR 2023-2024

NUMMER 17
19 JANUARI 2024
SCHOOLJAAR 2023-2024

The game is on

Afgelopen week was het dan zover. Onze eerste open avond van dit schooljaar. Het zou een veelbelovende avond worden wat het uiteindelijk ook is geworden. Het weer weerhield de toekomstige leerlingen en ouders van het Comenius Lyceum er niet van om deze open avond te bezoeken. Wij hebben maar liefst 1037 bezoekers mogen verwelkomen! Het is nog niet het record. Die zit op dit moment nog iets hoger. Het piekmoment zat hem aan het begin van de avond met ongeveer 900 bezoekers in het gebouw.

De procedure en het tijdspad rondom de loting & matching is dit jaar gewijzigd. Een belangrijk gegeven is dat niet alle kinderen van groep 8 al een advies hebben gehad in tegenstelling tot voorgaande jaren. Dat belooft nog wat voor de open avond in februari. Wat ook een rol gaat spelen zijn de recente ontwikkelingen bij de scholen van Pvo. 5 van de 8 scholen sluiten hun deuren. Eén daarvan zit in Amsterdam. Mocht je het gemist hebben, lees dan hier het artikel. Alle Amsterdamse schoolbesturen zijn in overleg met het samenwerkingsverband hoe het onderwijs voor deze leerlingen gewaarborgd kan worden. Aankomende maandag komen alle directeuren van ZAAM bij elkaar en worden wij bijgepraat. Uiteraard, zal ik jullie dan in een volgende nieuwsbrief hierover informeren.

De sterke basis

Nog wel even huishoudelijke mededeling met betrekking tot de open avond. De afspraak was dat wij gezamenlijk de avond zouden afsluiten. Wij helpen elkaar met opruimen. Helaas heb ik moeten constateren dat niet iedereen zich aan deze afspraak heeft gehouden. Niet netjes. Het is een teamafspraak en prestatie. Graag jullie aandacht voor deze afspraak bij de volgende open avond. 

Marouane

Lief en leed

Balans

Het handhaven van een evenwicht in het leven is van essentieel belang, waarbij zowel werk als privé in harmonie moeten samenwerken. In de drukte van het dagelijks leven is het cruciaal om niet alleen te focussen op het werk, maar ook aandacht te besteden aan de dierbaren om ons heen. Onze banden met vrienden en familie vormen de kern van ons welzijn, en het is belangrijk om deze relaties te koesteren.

In het leven delen we zowel vreugdevolle momenten als moeilijke tijden met de mensen die het dichtst bij ons staan. Het vermogen om lief en leed te delen versterkt niet alleen onze banden, maar biedt ook een bron van steun en troost wanneer we het nodig hebben. Het erkennen van de waarde van deze verbindingen draagt bij aan een gezonde balans in ons leven.

Als medewerker van het Comenius Lyceum is het belangrijk te weten dat er altijd ruimte is om zaken te bespreken, en je kunt altijd bij je teamleider terecht. Open communicatie is de sleutel tot een gezonde werkomgeving. Het biedt een geruststellend gevoel te weten dat er iemand beschikbaar is om naar je te luisteren en je te steunen, zowel bij professionele obstakels als persoonlijke vraagstukken.

Het is belangrijk om te realiseren dat deze ondersteuning niet beperkt is tot slechts één individu binnen de organisatie. Andere schoolleiders staan ook open voor gesprekken en kunnen waardevolle inzichten en ondersteuning bieden. Het benutten van deze bredere bron van steun kan helpen bij het creëren van een omgeving waarin iedereen zich gehoord en gesteund voelt. 

Het delen van ervaringen en het bespreken van de uitdagingen in ons leven kan bijdragen aan ons welzijn en een positieve werkomgeving creëren. Weet dat de deur altijd open staat. 

Ons medeleven gaat uit naar een ieder die iemand heeft verloren. Ik wil namens het team onze steun betuigen met onze collega’s die een moeilijke situatie doormaken in hun leven. Wij wensen een ieder liefde en kracht toe.

Marouane

 

Terugblikken op de open avond

Wij kunnen zeggen dat het een geslaagde avond was. De vragen die aan ons allen gesteld werden, waren verschillend. Van ‘hoeveel plek is er?’ tot ‘hoe komt het dat het Comenius Lyceum zulke goede resultaten heeft?’ Om antwoord te geven op de laatste vraag wil ik jullie meenemen in de examenresultaten van de andere scholen in Nieuw-West. Ondanks dat het openbare onderwijsdata is, heb ik de namen van de andere scholen weggelaten. Dat is wel zo netjes. De resultaten zijn overigens afgeronde (of afgekapte?) cijfers in percentages.

Scherm­afbeelding 2024-01-21 om 10.49.33
PHOTO-2024-01-20-11-09-17 2

Bij het verlaten van ons gebouw konden de bezoekers nog een enquête invullen. Wij geven graag aan jullie terug wat onze bezoekers achterlieten.

 • Lieve docenten
 • Gezellige en warme sfeer
 • Mooi en groot gebouw, ruime lokalen
 • Behulpzaamheid van iedereen
 • Mogelijkheid tot vrij lopen
 • Er was veel te zien en te doen
 • Het eten en gratis dingen krijgen
Skelet

En uiteraard waren er ook wat verbeterpunten.

 • Te warm in het gebouw
 • Plattegrond was te klein
 • Sommige lokalen waren dicht
 • De rondleiding liep niet altijd soepel

Wij nemen deze punten mee voor een volgende open avond en brengen daar waar nodig is, aanpassingen aan. En willen nogmaals iedereen bedanken voor zijn of haar inzet! Vergeet je niet op te geven voor de lesjesmiddag;-).

Mariem Ben Salah & Marouane

PHOTO-2024-01-20-11-08-20 4

Kwaliteitsonderzoek Comenius Lyceum

Afgelopen donderdag kwam dan het bericht binnen. Op 4 maart komt de inspecteur langs voor een kwaliteitsonderzoek. Het betreft een steekproefsgewijze kwaliteitsonderzoek voor de afdelingen havo en vwo. De officiële uitnodiging is nog onderweg. Het wordt dan duidelijk waar het onderzoek uit zal bestaan. Op basis van de recente onderzoeken van de andere ZAAM-scholen, ziet het er naar uit dat het onderzoek op alle onderdelen zal plaatsvinden.

Wordt vervolgd.

Marouane 

 

Belangrijk bericht van de examensecretarissen!

 
Toetsweek 2
 
Tijdens  toetsweek 2 wordt lokaal 118 gebruikt voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De toetsen voor deze leerlingen moeten ingeleverd worden in de kopieerruimte. De bakjes staan al klaar. Het extra materiaal moet naar lokaal 118 gebracht worden. Met daarop de naam en de klas van de leerling. De surveillant kan de toetsen ophalen in de kopieerruimte. De lijst met de namen van de leerlingen met extra tijd/extra ondersteuning vind je in de bijlage.
 
De procesverbalen
Het valt ons op dat deze niet altijd goed worden ingevuld. Het is van belang dat deze secuur wordt ingevuld. Graag jullie aandacht hiervoor.
 
De examensecretarissen

Pauzesurveillance

De plattegrond voor de surveillance is gewijzigd. Het is gebleken dat het noodzakelijk is om op de gang van het muzieklokaal te surveilleren. De nummers van de zones corresponderen met het surveillancerooster. Spreek tijdens het surveilleren ook de leerling aan. Men laat vaak hun etensresten achter. Maar hetzelfde geldt ook voor de blikjes en flesjes waar statiegeld op staat. Wijs hen op de grote blauwe fles waarin zij deze lege flessen en blikjes kunnen deponeren. Het gaat soms per pauze om enkele euro’s die gewoon achter blijven liggen. Met de opbrengst daarvan kunnen wij weer een mooie donatie doen namens de school en dus de leerlingen.

De schoolleiding

Rooster periode 3

Vandaag is het rooster voor periode 3 officieel ingeladen in Magister. Dit zal in het weekend volledig zichtbaar zijn.

Er zijn voor de kerstvakantie veel verzoeken voor roosterwijzigingen binnengekomen. Daar is zorgvuldig naar gekeken. Aankomende maandag worden alle verzoeken die per mail zijn ontvangen, beantwoord. Indien het niet mogelijk was om een verzoek te verwerken, volgt een uitleg waarom dat het geval was.

Een punt dat ik wil benadrukken, betreft het rooster met betrekking tot de lokalen. Zoals eerder aangegeven, is er sprake van een tekort aan lokalen binnen de school. Daarom heeft er vanuit roosterzaken overleg plaatsgevonden met de schoolleiding. Hierbij zijn we tot de conclusie gekomen dat een eerlijke verdeling van de lokalen het beste is voor het collectief.

Als je als docent merkt dat je bent ingedeeld in een praktijk-, muziek- of handvaardigheidslokaal terwijl je dat vak niet geeft, betekent dit dat er geen andere mogelijkheden zijn. Ditzelfde geldt ook voor ecolab en ecokas. In geval van uitval wordt elke ochtend bekeken of deze lokalen kunnen worden gewijzigd.

Hartelijk dank voor jullie begrip.

Met vriendelijke groet,

Jermaine Vermeulen

Achterban-spreekuur deelraad

Achterban-spreekuur deelraad op di 6 februari het 7e uur.
Geachte collega’s, de deelraad is dit jaar alweer een tijdje bezig, en we willen graag eens de tijd nemen om informeel met jullie te spreken over alles wat er in onze school speelt. We stellen dus geen agenda samen voor dit spreekuur, want het mag op het moment zelf omhoogkomen wat er speelt onder het personeel (OP en OOP). We hebben uiteraard wel de notulen van de laatste vergaderingen erbij, zodat wij als deelraad kunnen horen wat jullie mening is aangaande de besproken thema’s.
 
De planning is als volgt:
14:55 start gesprek met OP en OOP
15:25 SL komt erbij om enkele zaken direct als input mee te kunnen geven.
 
locatie: de docentenpauzeruimte.
 
Aanwezigheid is voor OP/ OOP niet verplicht, maar uiteraard zeer gewenst! Op deze manier kun je invloed uitoefenen op de deelraad zodat wij jouw idealen (nog) beter kunnen vertolken naar het beleid van onze school.
 
Hartelijke groet, 
Bouteyna, Brahim, Fatima en Pieter

Wij zijn op zoek naar..

Nieuwe collega’s die ons kunnen versterken dan wel tijdelijk vervanging kunnen verzorgen. Deel het vooral in je netwerk.

En nog iemand oor naar de taak coördinator maatwerkuur? Meld je dan bij je teamleider.

Marouane

Aanmelden Comenius Academy klas 1 & 2

Beste mentoren,
 
Mochten jullie naar aanleiding van de aankomende rapportvergaderingen leerlingen uit klas 1 en 2 willen aanmelden voor de Comenius Academy, dan kan dit uiteraard. De huiswerkbegeleiding vindt op de dinsdagen plaats van 16.00- 17.30 uur. 
 
Voor de aanmelding stuur je ondergetekende een mail. Zorg er wel voor dat de aanmelding eerst is afgestemd met de TL/ TO, leerling en ouders. 
 
Mocht er geen plek meer zijn dan zet ik de leerling op de reservelijst. 
 
Hebben jullie vragen, opmerkingen of feedback, stuur een mail of spreek mij aan.
 
Btissam Adluni
Coördinator Comenius Academy

De schoolfotograaf

Beste mentoren, 

In jullie postvakje liggen de inlogkaartjes van leerlingen waarvan nog geen schoolfoto’s zijn besteld. Het kan zijn dat sommige ouders deze kwijt zijn geraakt of er niet meer aan hebben gedacht, vandaar dat de fotograaf de kaartjes opnieuw gestuurd heeft. Ze vragen vriendelijk of de kaartjes nogmaals uitgedeeld kunnen worden.

Bedankt namens de schoolfotograaf

Selda

Nieuwe bestuurder ZAAM

Beste collega’s, 

De Raad van Toezicht van ZAAM is verheugd aan te kondigen dat Bob de Baedts per 1 april 2024 is benoemd tot lid van het College van Bestuur. Samen met Jeanneke van Meulebrouck vormt hij het collegiaal College van Bestuur van ZAAM.

Daadkrachtige en verbindende bestuurder

Bob heeft brede kennis van en ervaring met bedrijfsvoering en veranderkundige trajecten in zowel het onderwijs als in de publieke sector. Bob is zijn loopbaan gestart als docent Maatschappijleer.

De afgelopen jaren is hij bestuurder bij Stichting BOOR (primair, voorgezet en speciaal onderwijs in Rotterdam).

Zijn deskundigheid en ervaring passen daarom goed bij de ambities van ZAAM om goed onderwijs, goed werkgeverschap en goed bestuur verder te versterken. De Raad van Toezicht is dan ook ingenomen met zijn komst.

Bob de Baedts: “ZAAM is zeer betekenisvol voor het Amsterdamse onderwijs, waarbij er uitdagingen liggen waar ik heel veel zin in heb om mijn ervaring bij in te mogen gaan zetten!”

Als lid van het College van Bestuur geeft Bob samen met Jeanneke van Meulebrouck leiding aan de 23 scholen van ZAAM en het Kennis- en Expertisecentrum KES (voorheen ZAAM diensten). Samen met de directeuren en de medewerkers bouwt het CvB verder aan een toekomstbestendig ZAAM waar met kwalitatief goed onderwijs bijgedragen wordt aan de toekomst van jonge mensen in de regio Amsterdam en Zaandam.

Raad van Toezicht

Nieuwe bestuurder

Comenius Lyceum Amsterdam
Jacob Geelstraat 38
1065 VT Amsterdam

020 614 0305
comenius@comeniuslyceum.nl
comeniuslyceum.nl